Home

Vlaams Parlement begroting 2021

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de begroting 2018 goedgekeurd. Na een tweedaagse begrotingsmarathon drukten 76 parlementsleden van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld op het groene. (Belga) Het Vlaams Parlement heeft de begroting 2018 goedgekeurd. Na een tweedaagse begrotingsmarathon drukten 76 parlementsleden van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld op het groene.

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting (de middelenbegroting, de uitgavenbegroting, het programmadecreet, de meerjarenbegroting) en de beleidsbrieven (met de beleidsambities van de Vlaamse Regering voor het komende jaar) in bij het Vlaams Parlement. 5 november 2018 - 7 december 2018 De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Hij bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd Uw feedback over Begroting 2018 delen op Facebook, Twitter, Linkedin of printen. Uw feedback over Begroting 2018 Uw emailadres . Uw vraag of opmerking * Het Vlaams Parlement. Plenaire vergadering; Commissies; Volksvertegenwoordigers; Parlementaire documenten; Over het Vlaams Parlement; Algemeen. Begrippenlijst

1745 (2018-2019) - Nr. 1 7 Vlaams Parlement 6 SAMENVATTING Deze beleidsbrief is de laatste van deze regeerperiode. De lezer zal kunnen vast stellen dat we met de Vlaamse Regering zeer veel beleidsinitiatieven genomen hebben om het regeerakkoord vorm te geven. Op het vlak van de begroting zijn we trots om voor het derde jaar op rij een. Startpagina van het Vlaams Parlement. Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2021, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn Ontdek de geschiedenis van de Vlaamse deelstaat en de rol van het Vlaams Parlement in de Vlaamse democratie. Kom te weten hoe het Vlaams Parlement werkt en jouw leven beïnvloedt. Het programma van het openingsweekend van 17 en 18 november 2018 vindt u op bezoekerscentrum.vlaamsparlement.be Persbericht: Vlaams Parlement opent op 24 september nieuw zittingsjaar Persbericht: Vlaams Parlement start proefproject met medewerkers van maatwerkbedrijf 11 juli 2018 - toespraak voorzitter Jan Peumans - Feestdag van de Vlaamse Gemeenscha Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2021, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn. Op deze pagina staan ook de beleids- en begrotingstoelichtingen 2021 van de Vlaamse ministers met de beleidsplannen voor het komende begrotingsjaar.

Vlaams Parlement keurt begroting 2018 goed Binnenland

Vlaams Parlement keurt begroting 2018 goed - België - Knac

Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2017 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. Alle begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers staan in een overzichtelijke tabel bij elkaar pdf bestand De Vlaamse Begroting 2018 (781 kB) Meerjarenraming. pdf bestand Meerjarenraming 2018 - 2023 (584 kB) Recente begrotingsdocumenten. Archief begrotingsdocumenten. Sitemap; Partners. Auditautoriteit Europese Structuurfondsen; Vlaams Parlement; Rekenhof; Nationale Bank van Belgi.

Begroting 2019 - Vlaams Parlement

 1. Vlaams Parlement, 24 september 2018 Enkel het gesproken woord telt Mijnheer de voorzitter, Geachte Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Voor de vijfde en laatste keer in deze regeerperiode mag ik, namens de Vlaamse Regering, een verklaring afleggen over de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting
 2. isters en wordt geleid door
 3. ONDERZOEK VLAAMSE BEGROTING VOOR 2019 - REKENHOF, NOVEMBER 2018 / 3 Inleiding Dit verslag bevat de commentaar van het Rekenhof bij de initiële Vlaamse begroting 2019 en het bijbehorende programmadecreet. Het vloeit voort uit de informatieopdracht van het Re-kenhof tegenover het Vlaams Parlement, zoals vastgesteld in het decreet van 8 juli 2011.
 4. Het Vlaams Parlement vormt de wetgevende macht. Dit parlement vormt de volksvertegenwoordiging van Vlaanderen en zetelt in Brussel. Het telt 124 leden. Het legt de spelregels voor het openbaar bestuur in Vlaanderen vast in decreten (binnen de beperkingen van de Vlaamse wetgeving én van de Belgische grondwet). Het keurt verder elk jaar de begroting goed en controleert de werking van de regering
 5. De verschillende onderdelen van de begroting worden eerst besproken in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt en bezorgd aan de commissie die bevoegd is voor begroting. De commissie voor begroting stuurt de begroting dan naar de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo'n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open V.. Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo'n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld voor en oppositiepartijen Vlaams. ONDERZOEK AANPASSING VLAAMSE BEGROTING VO OR 2018 - REKENHOF, MEI 2018 / 2 INHOUD . Inleiding 3 1 Macrobudgettaire aspecten . 4. 1.1 Economische groei- en inflatieparameters 4 1.2 Europees begrotingskader 4 1.3 Normnaleving 5 1.4 Kas- en schuldbeheer 6 1.5 Transparantie van de begroting . 6. 2 Analyse van de ontvangsten . 8. 2.1 Algemeen 8 2.2 BFW-middelen exclusief gewestelijke opcentiemen

Begroting - Vlaams Parlement

De Vlaamse begroting zal dus in 2018 fors in het rood gaan. Deze kosten zijn eenmalig en hebben niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord, aldus Tommelein 2 19 (2017-2018) - Nr. 9 - Bijlagen Vlaams Parlement - 1011 Brussel - 02/552.11.11 - www.vlaamsparlement.be INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut Vergoedingen Vlaams parlement opnieuw hoger in 2018 1. 10 (2017-­2018) - Nr. 1 17 Vlaams Parlement Kosten Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen KOSTEN Begroting van 2018 Vlaams Parlement 62.509.000,00 € BG_2018RK_2016 BG_2017 61.077.000,00 € 59.569.154,30 € (613501) Brandverzekering (613503) Verzekering voertuigen (613504) Verzekering andere risico's. Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen, over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2019 8 13 (2018-2019) - nr. 2-c vlaams parlement deel 3: toelichting bij de totalen van de programma's programma ca - cb0 - departement financien en begroting 1.1. evolutie van de totalen voor de ontvangsten (duizend euro) algemene ontvangst toegewezen ontvangst lenings-opbrengsten ba 2018 1 50 0 bijstelling bo 2019 0 0 0 bo 2019 1 50 0 1.2

Uw feedback over Begroting 2018 - Vlaams Parlement

 1. ister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
 2. ister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
 3. Het Vlaams Parlement keurt die begrotingen goed voor iedere Vlaamse rechtspersoon op het niveau van de totale begroting. van het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 wordt de zinsnede artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting,.
 4. ister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
 5. Vlaams Parlement keurt begroting goed Het Vlaams Parlement heeft vandaag, na twee dagen debat, de begroting voor 2019 goedgekeurd. Die is, net als de afgelopen twee jaar, in evenwicht
De Vlaamse begroting in cijfers | Vlaanderen

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aankoopwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12. 2018, bedraagt 31.110 miljoen euro tegenover 30.652 miljoen euro in 2017. De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door: Werken van burgerlijke bouwkunde: 25. 091 miljoen eur Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 juli 2018, 14 uur Woensdag 4 juli 2018 — . Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen: 1. Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de positionering van federaal minister Ducarme inzake een Belgische.

Vlaamse Rekening 2018 - documenten. pdf bestand Jaarrekening MVG 2018.pdf (3.09 MB); pdf bestand Jaarverslag MVG 2018.pdf (623 kB); pdf bestand Economische hergroepering 2018.pdf (218 kB Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel.. Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse Gemeenschap vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de andere zes zijn afkomstig uit het kiesgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 1. Het Vlaams Parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de begroting voor 2020 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, sp.a, PVDA)
 2. Politieke loopbaan. Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie: 1995 - 2000 en van 2019 - Eerste Ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: 2019
 3. isters, dienen elk jaar een of meer beleidsbrieven in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar
 4. Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 7 maart 2018 Woensdag 7 maart 2018 — . Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 7 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat: - Actualiteitsdebat over het inschrijvingsdecree
 5. Op 16 en 17 december vinden de plenaire begrotingsgesprekken plaats in het Vlaams Parlement. Daarin bespreken we de cijfers en de begroting voor volgend jaar. Misschien niet meteen het meest 'sexy' onderwerp, maar de begroting legt wel de krijtlijnen van het beleid vast. Als fractieleider van de grootste (meerderheids)partij, liet ik dus ook mijn licht schijnen over d

Home - Vlaams Parlement

Het is gebeurd: het Vlaams Parlement heeft - na een marathonvergadering - de begroting 2020 goedgekeurd Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Beleidsnota 2019-2024. Financiën en Begroting . vindt u op de website van het Vlaams Parlement. Ook interessant Leden en bevoegdheden van de Vlaamse Regering 2019-202 Het Vlaams Belang vindt de Brusselse begroting een weinig overtuigend werkstuk dat de schuld doet exploderen en vooral duidelijk maakt dat de samenhang van de Brusselse regering te wensen over laat, aldus fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). De paars-groene coalitie is het duidelijk onderling niet eens, koestert een eilandmentaliteit en verliest zich in een. Ondernemingsplan 2018 Pagina 1 van 92 4.1. Begroting 2018 aan de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement tijdens een hoorzitting. Het ondernemingsplan is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk I beschrijft onze missie, visie,.

Begroting 2021 - Vlaams Parlement

De meerjarenraming tot 2022, die zaterdag werd voorgelegd aan het Vlaams Parlement, toont aan dat de Vlaamse begroting in 2018 afstevent op een tekort. De oorzaak is de tax shift van de federale. Geschiedenis. De zender heette aanvankelijk Actua-TV, dat op initiatief van Ludwig Verduyn is gestart op 8 april 2005 en bracht verslag uit van de parlementaire werkzaamheden in zowel het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement.Op 10 januari 2018 is de zender veranderd van naam in vlaamsparlement.tv en zenden ze enkel nog uit vanuit het. Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo'n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V e.. Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof zendt zijn opmerkingen die het heeft geformuleerd naar aanleiding van de uitoefening van zijn controleopdrachten, ter uitvoering van artikel 180 van de Grondwet traditiegetrouw toe aan het parlement in zijn jaarlijkse boeken

Het Vlaams Belang keurt de Vlaamse begroting voor het jaar 2021 niet goed. De Vlaamse R egering presenteert immers geen begroting die onze eigen mensen ten goede komt en een structureel evenwicht zal er ook de komende jaren geen sprake zijn, zo liet Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) donderdag weten. Sinterklaas blijven spelen, Zwarte Piet afschaffen, maar fiscaal wel. Vlaams Parlement opent op 24 september nieuw zittingsjaar. Donderdag 20 september 2018 — Op maandag 24 september opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar 2018-2019 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Op woensdag 26 september wordt hierover gedebatteerd Vlaamse begroting Vlaams Parlement keurt begroting 2020 goed. Ook parlementsleden leveren in, maar nog niet meteen Minister-president van Vlaanderen Jan Jambon (N-VA) tijdens de plenaire zitting. De begroting bevat een cijferoverzicht van de middelen en de uitgaven van de Vlaamse Regering voor het jaar 2020

Het Parlement heeft een akkoord met de lidstaten over de EU-begroting 2018 gesteund met extra geld voor jongeren en werklozen en initiatieven ter ondersteuning van het MKB en onderzoek Het Vlaams Parlement heeft donderdagavond de begroting 2016 goedgekeurd. Na twee dagen plenair debat stemden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld voor en oppositiepartijen sp.a, Groen en. Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo'n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD voor en oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA tegen Vlaamse begroting voor Brussel De Vlaamse Regering heeft bij monde van Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) haar Vlaamse begroting 2021 voor Brussel voorgesteld. Er zijn vier hoofddoelstellingen: een eerste doelstelling van het Vlaams Brusselbeleid is de voortzetting van de gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) Het Vlaams Parlement heeft vanavond na een tweedaags debat de begroting 2017 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen oppositie (sp.a, Groen, Vlaams Belang)

Politiek Vlaams Parlement keurt begroting 2016 goed Liesbeth Homans (N-VA, links) en Annemie Turtelboom (Open Vld) tijdens de begrotingsgesprekken in het Vlaams Parlement Het Vlaams Parlement buigt zich donderdag een hele dag lang over de begroting voor 2020. Op de bezoekerstribune luistert een delegatie uit de protesterende socio-culturele sector aandachtig mee De Limburgse Lydia Peeters (Open Vld) vervangt Bart Tommelein als Vlaams minister van Begroting, Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement en is sinds 2001 ook 2018 Antwerpen.

Na twee dagen debat heeft het Vlaams Parlement de begroting 2015 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De oppositie vond de regeringsplannen kil en asociaal. N-VA-fractieleider. Debat Vlaamse begroting 2018. januari 8, 2018 Redactie Nieuws 0. De plenaire vergadering van het Vlaams parlement besprak woensdag 20/12 en morgen, donderdag 21/12 de begroting 2018 en stemde aansluitend over de begrotingsontwerpen Vlaamse begroting 2018 is rond. Schermvullende weergave. Dan leest minister-president Bourgeois zijn Septemberverklaring voor in het Vlaams Parlement. Vorige week nog klonk het dat er - op de totale begroting van bijna 40 miljard - nog 250 tot 300 miljoen euro te verdelen was

2018. pdf bestand 2018_Vlaams Parlement_JR.pdf (704 kB) 2017. pdf bestand 2017_Vlaams Parlement_JR.pdf (256 kB) 2016. uitgegeven door het Departement Financiën & Begroting en biedt een financieel overzicht van alle entiteiten (met rechtspersoonlijkheid) binnen de Vlaamse overheid Op 21 mei is het exact 25 jaar geleden dat het Vlaams Parlement voor het eerst rechtstreeks verkozen werd. Daarom blikken we deze week terug op een aantal belangrijke gebeurtenissen van de voorbije 25 jaar. Vandaag blikken we terug op de opening van het Bezoekerscentrum Vlaams Parlement, in oktober 2018 Begroting hier, begroting daar... Maar wat als jij mag beslissen over de centen? Kruip even in de huid van de minister van Begroting in ons Centenspel. Veel succes Begroting Begroting 2020 Op 9 november 2019 bezorgde de Vlaamse Regering de beleidsnota's Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 aan het Vlaams Parlement, evenals het begrotingsvoorstel voor 2020 Dit is een lijst van ministers van Financiën en Begroting in de Vlaamse regering.. Op federaal niveau worden deze twee bevoegdheden vaak aan verschillende ministers toegekend, maar op Vlaams niveau is hier doorgaans dezelfde minister voor bevoegd

Tweede aanpassing van de begroting 2020 - Vlaams Parlement

 1. Vlaams Parlement keurt begroting 2021 goed Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van 18 uur stemden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open.
 2. het Vlaams Parlement meedeelt, met afschrift aan de Vlaamse Regering. In hoofdstuk 4 van dit verslag rapporteert het Rekenhof bovendien over zijn onderzoek naar de impact van een van de zogenaamde taxshiftmaatregelen, namelijk de verlaging van de werkgeversbijdragen op de Vlaamse gesubsidieerde entiteiten
 3. ister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het lokaal overleg betreffende de.
 4. Elk jaar beslist het Vlaams Parlement hoe de deelstaat Vlaanderen haar geld zal besteden, de zogenaamde 'begroting'. Het keurt de begrotingsdecreten goed, waarin alle inkomsten en uitgaven zijn opgenomen. De begrotingscontrole maakt het mogelijk om in de loop van het jaar wijzigingen aan te brengen

Vlaams Parlement (samenstelling 2019-2024) - Wikipedi

 1. Start; Vlaams Belang in Beeld; Nationale publicaties. VB Magazine; Uitgeverij Egmont; Nationale mandatarissen. Brussels parlement; De Kamer; Europees parlement
 2. Het Vlaams Parlement heeft donderdagavond de begroting 2016 goedgekeurd. Na twee dagen plenair debat stemden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD..
 3. (Belga) Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo'n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld voor en oppositiepartijen.
 4. ister-president, Brussel, 26 november 2018 Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende instem
 5. Dit verslag bevat de commentaar van het Rekenhof bij de initiële Vlaamse begroting 2016 en het bijbehorende programmadecreet. Het vloeit voort uit de informatieopdracht van het Rekenhof tegenover het Vlaams Parlement, zoals vastgesteld in het decreet van 8 juli 201
 6. Vlaamse begroting , Vlaams Parlement , N-VA , CD&V , Open VLD , Groen , PVDA/PTB , SP.A , Vlaams Belang , Vlaanderen 14/12/2020 Europees Parlement onderzoekt opheffing onschendbaarheid Filip De Ma

Federaal & Vlaams Parlement keuren begroting 2021 goed

Het Vlaams Belang maakt zich dus ernstige zorgen over de financiering van de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering rekent onder meer op EU-middelen (5,15 miljard euro), besluit Van dermeersch. We steun hier de Vlaams regering in die terecht haar rechtmatig deel eist van dit Europees geld Van midden juli 1999 tot juli 2011 was hij eveneens lid van het Vlaams Parlement. Sinds 2018 is hij gemeenteraadslid in Jette, een functie die hij ook van 2001 tot 2012 had uitgeoefend. Van oktober 2007 tot eind april 2011 was hij voorzitter van de Open Vld-fractie in het Vlaams Parlement De actuele begroting is van het jaar 2020. Deze is de laatste binnen het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020.. Nadat de Raad en het Europees Parlement het aanvankelijk niet eens konden worden over de begroting voor 2020, bereikte een bemiddelingscomité uiteindelijk overeenstemming. De Raad ging op 25 november 2019 akkoord met de begroting; twee dagen later stemde het Europees Parlement. Vlaams Parlement keurt begroting 2015 goed Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

Drukke laatste plenaire vergaderingen in Vlaams Parlement

Begrotingsdebat in Vlaams Parlement - vlaamsparlement

De Vlaamse overheid kan ook meer gaan investeren. We hebben een begroting 2019 die niet alleen in evenwicht is, maar ook toelaat om forse nieuwe investeringen te doen en forse budgetverhogingen bevat, aldus Bourgeois. Ook voor 2020 oogt het plaatje goed. We leggen ook de basis voor de verdere jaren Het Vlaams Parlement heeft zich sinds donderdagochtend 9 uur over alle aspecten van de Vlaamse begroting gebogen. Dat de Vlaamse budgettaire cijfers dit en volgend jaar dieprood kleuren door de coronacrisis is geen verrassing. Dit jaar slaat de coronapandemie een gat van bijna 7 miljard in de begroting en voor volgend jaar tekent zich een. DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN ENERGIE CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 1. INHOUDELIJK 1.1. Inleiding Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen vooruit zetten om het energiesysteem koolstofarmer en duurzamer te maken Het Vlaams Parlement heeft woensdagnamiddag de begroting 2002 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Bij de meerderheid onthield Chris Vand.. (Belga) Na een tweedaags debat in het Vlaams Parlement is de Vlaamse begroting voor 2012 goedgekeurd. Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a (63) stemden voor, oppositiepartijen Open Vld, Vlaams.

Vlaams Parlement keurt begroting 2021 goed - De Standaar

AANPASSING VLAAMSE BEGROTING 2016 ‐ REKENHOF, MEI 2016 / 2 het Vlaams Parlement meedeelt, met afschrift aan de Vlaamse Regering. Vorig jaar werd het begrotingstraject 2015‐2018 evenmin formeel goedge ‐. Vlaams Parlement keurt begroting voor 2020 goed na marathonzitting. Het Vlaams Parlement heeft vannacht de begroting voor 2020 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid (N-VA, CD&V, Open VLD) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, SP.A, PVDA). Belga vr 20 dec 2019 03:24 Politie Een begroting is een jaarlijkse schatting die de Vlaamse Regering maakt van de inkomsten en uitgaven van Vlaanderen voor het volgende jaar. Die schatting wordt in de vorm van twee ontwerpen van decreet ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegd Na een tweedaags debat in het Vlaams Parlement is de Vlaamse begroting voor 2012 goedgekeurd. Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a (63) stemden voor, oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang, LDD en Groen! stemden tegen (46) Vlaams parlement wil kerken een tweede zinvol leven geven Geplaatst op 5 februari 2021 door Redactie Het aantal kerkgangers is in de voorbije decennia aanzienlijk gedaald in Vlaanderen

Plenaire vergadering woensdag 25 april 2018, 10Willem-Frederik Schiltz - Open VldOpen Vld Fractie Vlaams Parlement - Welkom bij de Open VldVlaamse Regering | VlaanderenLydia Peeters volgt Bart Tommelein op als Vlaams minister
 • Hill 62 openingsuren.
 • Thunnus vulgaris.
 • Wat is een kapelaan.
 • Rubberen Robbie dingetje.
 • Altijd honger en moe.
 • Wat eet een civetkat.
 • Spijkerjack zwart.
 • Afbeelding Gefeliciteerd Man.
 • Puzzel Museum Collection.
 • Champagneschaal xenos.
 • Zappa Watermelon.
 • Grond kopen Texas.
 • Stop drip ijs houder.
 • Medische pedicure Amsterdam Oost.
 • Wesco Classic Line Koektrommel.
 • Hef 1 voor de money.
 • Botox behandeling Revalidatie.
 • Capaciteitentest politie.
 • Kleine camping Nederlandse eigenaar Frankrijk.
 • Vision Toys.
 • Butterfly kussen stinkt.
 • Cowboyhoed stro.
 • Ouders kernvisiemethode.
 • Kosten snavel knippen.
 • Buffalo hump nek.
 • LVK 2020 liedjes.
 • Kinderopvang Vlaardingen.
 • ABVV Paardenmarkt telefoonnummer.
 • Mobach winkel Utrecht.
 • Zwanger schimmelinfectie yoghurt.
 • 5 cm ontsluiting.
 • Kirrende kat.
 • Pudding crème brûlée.
 • Gehele maagverwijdering.
 • Kampvuur spellen volwassenen.
 • Sporttest.
 • Ashanger hartje goud.
 • E coli bacterie symptomen.
 • Sint elisabeth Herentals.
 • Frankfurt Airport closed.
 • Directeur Keolis.