Home

Mattheüs 25

HSV - Mattheüs 25 - Het heilig evangelie naar de

In Mattheüs 25 staat duidelijk het eerste aspect centraal. Het gaat daar om de jonge bruidsmeisjes die een belangrijke functie hadden bij een huwelijksvoltrekking. Hun maagdelijkheid is in dit verband van veel minder belang. Vandaar dat de HSV voor meisjes heeft gekozen. In Mattheüs 1:23 ligt het heel anders Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs ; hoofdstuk 25. Met zes van de zeven werken van barmhartigheid 25 De wijze en de dwaze meisjes. 25 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.. 4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.. 5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij.

Matteüs 25. 25. De wijze en de dwaze maagden. 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs Mattheüs 25:1-46—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Mattheüs 25. 25. Gelijkenissen van Jezus. 1 'Het Koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 2 Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig

Mattheüs 25. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Door de gelijkenis van vijf wijze en vijf dwaze maagden vermaant Christus wederom tot waken tegen Zijn toekomst. 14 En door de gelijkenis van de dienstknechten, die elk hun talenten van den heer ontvangen hadden om daarmede winst te doen, vermaant Hij tot getrouwe besteding der gaven van God een. Mattheüs 25 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Het gaat hier over het oordeel aan het einde van de drieëndertig jaar grote Verdrukking

Mattheüs 25, 31-46 Dat is de rede van Jezus tegen het eind van het evangelie van Mattheüs waarin het gaat om de dingen waar het op aankomt, waar het uiteindelijk, ten lange leste, om gaat. Eerst gaat het in die rede over de waakzaamheid Matteüs 25,31-46 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden,.

Marc. 14:22-25 Luc. 22:14-20 1 Kor. 11:23-25 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' 2 Matteüs 25:14-30 Het Woord van God . In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen Volgens Mattheüs. 25 Het Koninkrijk van de hemel kan vergeleken worden met tien maagden die met hun lampen+ op weg gingen, de bruidegom+ tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas en vijf waren verstandig.+ 3 Want de dwaze maagden namen wel hun lampen mee maar geen olie, 4 terwijl de verstandige maagden behalve hun lampen ook een kruik met olie. Volgens Mattheüs. 25 Het Koninkrijk van de hemel kan vergeleken worden met tien maagden die met hun lampen+ op weg gingen, de bruidegom+ tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas en vijf waren verstandig.* + 3 Want de dwaze maagden namen wel hun lampen mee maar geen olie, 4 terwijl de verstandige maagden behalve hun lampen ook een kruik met olie meenamen. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten.

Mattheüs 25 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Mattheüs 25:31-40 Het Boek (HTB). 31 Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. 32 Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. 33 De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand Preek Mattheüs 25:1-13: Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Thema preek Mattheüs 25: Gelijkenis wijze en dwaze maagden. De gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden 1. Het beeld 2

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4.. Mattheüs 25: 1-13. Preek voor eeuwigheidszondag 2018, 25 november 2018, Heusden. Gemeente van Christus Een groot deel van ons leven brengen wij wachtend door. Misschien wel heel ons leven! Voor onze geboorte waren onze ouders van ons 'in verwachting'. Vanaf het moment dat we ter wereld komen, breekt het grote wachten e 25 Omdat ik bang voor u was, heb ik uw 250 goudstukken in de grond gestopt. Hier zijn ze weer.' 26 Zijn heer zei tegen hem: 'Je bent een slechte en luie dienaar! Je zegt dat ik maai waar ik niet heb gezaaid, en dat ik verzamel waar ik niet heb uitgestrooid Gemeente, het Woord des Heeren voor de prediking is uit de eerste Schriftlezing, Mattheüs 25, daarvan de verzen 35 en 36: . Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd

Mattheüs 25 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

13 2:13 1 Kon. 11:40 Jer. 26:21-23 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen

Mattheüs 25 Het Boek 1 Het Koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 2-4 Vijf van hen waren zo verstandig extra olie mee te nemen, maar de andere vijf waren dom en dachten daar niet aan. 5 Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk. 6 Ze vielen allemaal in slaap Mattheüs 25 in de Statenvertaling Dit hoofdstuk bevat het vervolg en slot van onzes Heilands rede, die in het vorige hoofdstuk begonnen is, betreffende Zijne wederkomst en het einde der wereld. Dit was Zijne afscheidsrede ter waarschuwing, gelijk die in Johannes 14-16 was ter vertroosting der discipelen, en aan beide hadden zij behoefte in ene wereld van zoveel verzoeking en benauwdheid als deze Mattheüs 25 Het Boek (HTB) Gelijkenissen van Jezus. 25 'Het Koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 2 Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig. 3 De vijf domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, maar geen extra olie. 4 Maar de vijf verstandige namen wel extra olie mee Mattheüs 25 Dutch Staten Vertaling 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet Mattheüs 25: Jezus roept op tot waakzaamheid. Jezus deelde het goede nieuws vaak aan de hand van gelijkenissen. Ook in Mattheüs 25 deelt Hij verschillende gelijkenissen die ons aan het denken zetten

Matteüs 25 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. Bokken en geiten Mattheüs 25: 31-46 Ik moest denken aan het verhaal van sint Maarten, Martinus van Tours, de man die zijn mantel verdeelde. Het is de vierde eeuw. Een romeins officier rijdt op een straatweg naar Amiens
 2. Mattheüs 25:14-30. Jezus Christus leert zijn discipelen de gelijkenis van de talenten. Leg voor de les begint vijf munten aan een kant van het lokaal en twee munten aan de andere kant. Houd acht andere munten klaar in uw broekzak
 3. Mattheüs 25 vers 13: 'Zo waakt dan; want u weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal'. De Heere Jezus roept op om waakzaam te zijn. 1. Een droevige overeenkomst; 2. Een aangrijpend verschil; 3. Een definitieve scheiding. 1. Een droevige overeenkoms
 4. Mattheüs 25. 25:1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet
 5. Mattheüs 25: 29. Mattheüs 25. 29. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Delen & Download. Download preek Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen.
 6. arie Vak sluiten. Het Nieuwe Testament — boek voor de se

Mattheüs 25:29 geldt voor wetenschappers. In de podcast hoor je Thijs Bol, socioloog aan de Universiteit van Amsterda Mattheüs 25:1-46. Gelijkenis der wijze en dwaze maagden ; Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich Jozef had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 1:2 A topical Bible which shows the most relevant Bible verse for each topi

Bono: ‘Jezus was een vluchteling’ - EO Visie

Mattheüs 25 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

Jozef bekende haar niet totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 1:2 Gerelateerd aan Mattheüs 25:40 Mattheüs 25:34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is Open/Close Menu Vereniging van en voor mensen met een beperking

Mattheüs 25 HTB Bijbel YouVersio

14 januari 2018 Tekst: Mattheüs 5:21-25 Voorganger: Dr. A. Huijge 25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe Mattheüs 25. Zaterdag 2 december 2006. Created with Sketch. Tekst Max van Weezel. Binnenland. Veertig jaar lang ijverde Hans van Mierlo voor een fundamentele vorm van staatsrechtelijke vernieuwing: één stem op de macht en één stem voor de controle op de macht Het Evangelie volgens Matteüs vermeldt geen auteur. In de christelijke traditie wordt de apostel Matteüs als auteur beschouwd. Die apostel was een Joodse tollenaar - een belastingontvanger - die een discipel van Jezus Christus werd. De vroegste melding van Matteüs als auteur vinden we bij Eusebius die in zijn kerkgeschiedenis (323 n.Chr.) Papias aanhaalt die meldt dat Matteüs de logia.

Mattheüs 1, 18-25. Mattheüs 11, 25-30 en Zacharia 9, 9-12. Mattheüs 13, 1-9 en 18-23. Mattheüs 13, 24-30 en 36-43. Mattheüs 14, 22-33 & Jona 2. Mattheüs 18, 21-35. Mattheüs 18, 21-35. Mattheüs 2, 1-12. Mattheüs 2, 1-12 (2012) Mattheüs 2, 1-12 (2013) Mattheüs 2, 1-12 (2014) Mattheüs 2, 1-21 Mattheüs 25,14-23. de voorgestelde lezing eindigt met 'Kom delen in de vreugde van de Heer' niet de volledige parabel. testamentaire bedoeling. een parabel met drie stadia : verbazing, inzicht en uitdaging. ultieme oproep om in zijn Naam te werken aan mens en wereld. bemoedigend. thuis komen Mattheüs 1v 12-17 - 1978 | Geslachtregister no. 3 Epe, Sionskerk Mattheüs 2v 13-18 - 2008 Amersfoort, Bergkerk Mattheüs 2v 13-18 - 2014 Lukas 1v 5-25 - 1997 Epe, Grote Kerk Lukas 1v 67-80 - 2006 Utrecht, Domkerk Lukas 2v 1-20 - 2014 Ede, Kerkelijk Centrum Emmaüs. Mattheüs 27:24-25. Predikant: Ds. J.L. Schreuders. Predikant: Ds. J.L. Schreuders | 24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veelmeer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien Mattheüs 1:18-25. Geboorte van Jezus Christus ; De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest

Mattheüs 25 - Statenvertaling met kanttekeninge

Predikant: Ds. J. Koppelaar | 25. Zie, Ik heb het u voorzegd 25 Om ongeveer 4 uur 's morgens kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen Hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: Een spook! en ze schreeuwden van angst. 27 Onmiddellijk zei Jezus tegen hen: Rustig maar! IK BE Mattheüs: 1:18-25: Immanuël: Mattheüs: 2:1-12 'Aanbidden' (ook MP3) Mattheüs: 2:13-23 'Eén, twee, of drie koningen' Mattheüs: 3:13-17 'Deze is mijn Zoon, de geliefde' Mattheüs: 4:12-23 'zag Hij' Mattheüs: 5:1-12 'Gelukkig ' (ook MP3) Mattheüs: 5:13-16 'Jullie zijn het zout van de aarde' (ook MP3) Mattheüs: 5. Mattheüs 16 t/m 25. by flourishlikeapalmtree · 31 maart 2015. Oeps, het is al dinsdag en ik heb de vragen bij de hoofdstukken uit Mattheüs nog niet genoemd. Excuus! Bij dezen daarom de vragen voor deze week én voor volgende week. Want grote kans dat ik er met de Paasdagen niet aan toekom om ze te bloggen Mattheüs 25 287 verzen 1-13 Gelijkenis van de tien maagden 287 verzen 14-23 Gelijkenis van de talenten 290 verzen 24-30 De boze en luie slaaf 292 verzen 31-33 De Zoon des mensen op Zijn troon 293 verzen 34-40 Het oordeel over de schapen 294 verzen 41-46 Het oordeel over de bokken 296 Mattheüs 26 29

Mattheüs 25 - Alleen Geloof - Sylvia Arlar-Simons

Mattheüs 23. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): het altaar en den hemel. 23 Kleine dingen vertiendden en het zwaarste van de wet nalieten. 25 Dat zij het buitenste reinigden en niet het hart. 27 Den gewitten graven gelijk zijnde. 29 Dat zij de graven der oude profeten opbouwden,. 25-mrt-2014 - Deze pin is ontdekt door Marjolijn Lammers. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden

Mattheüs 25, 31-46 - Bart Vijfvinkel - Google Site

13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte B014 10 Matthéüs 24 & 25 Ab Klein Haneveld 01:39:41; Agenda lezingen: Wegens corona afgelast Ma. 20:00 u. David en zijn Huis Linschoten. 18 januari 2021 Linschoten: David en zijn Huis Di. 19:45 u. Het Evangelie van Lukas Elburg. 19 januari 2021 Elburg: Het Evangelie van Lukas Do. 19:45 u. De brief aan Efeze Alkmaar Preek Mattheüs 2:1-12: Wijzen uit Oosten en Kind in Bethlehem, brengen goud, wierook en mirre. Luister mp3 of download PDF

Studie brengt Jodendom in Amsterdam van 19e eeuw tot leven

Lees Mattheüs 1:18-25. Vers 18 - De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt.Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Wij hebben een aantal maanden geleden geleerd dat in de tijd van Jezus, was het verloofd zijn, ofwel het in ondertrouw zijn, voor een Joods echtpaar hetzelfde als. 16-okt-2015 - Video over de bijbeltekst Mattheüs 6:25-27 (BGT): Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker da..

- Mattheüs 16:24-25. O Here, leer mij mijn kruis dagelijks op te nemen en achter U aan te gaan. Ik zal het niet al zuchtend doen, want Uw last is licht en Uw juk is zacht. Ik zal U, ondanks alles, met blijdschap volgen en dienen. Ook al voel ik mij zwak, in Uw kracht zal het mij lukken Mattheüs zorgde voor flink wat chaos in 'Love Island' toen hij na Casa Amor de villa binnenstapte met yogadocent Jaimy. Toch wilde de voetballer ook met haar niet settelen. Via Instagram doet Jaimy nu een boekje open over hun break-up Mattheüs is 't eêsten Biebelboek uut 't Nieuwe Testamant. Ieronger wor Mattheüs 2:18-25 in 't Ouwdurps weer'egeve: 18 Maria, z'n moewder, was ten huuwelek egeeve an Jozef, mar de twiee weunende nog niejt saeme. Toe bleek inieens dat Maria in verwachteng was deur tussen-tussen van de Heilege Gieest Mattheüs 23 Mattheüs 25 >> Mattheüs 24. 24:1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. Literatuur: Bijbelstudies Trompettenfeest: Waarom de wereld niet op totale vernietiging zal uitlopen

Matteüs 25,31-46 Gewijde Ruimt

Genesis 25: 1-18 nageslacht Abrahams zonen; Abraham sterft. Genesis 25 - Jakob en Ezau ; Genesis 25:19-28:9 - Tora Toldot ; Genesis 28 - Jacob in Bethel - zijn naam - inleiding tot Vayeitzei ; Genesis 29 en 30 ; Genesis 31 - Jacob en Laban ; Genesis 31, 32 - Jacob trekt bij Laban we Mattheüs 25: 29. Luister Talenten en het Koninkrijk van God 25-11-2015 Ds. W. Harinck. Mattheüs 25: 35 - 36. Lees Christus en de vreemdelingen 4 Resultaten. Cached until 15-1-2021 08:39 × RSS Feed. Om u via rss te kunnen abonneren op een zoekopdracht moet u. Mattheüs 25,14-23. de voorgestelde lezing eindigt met 'Kom delen in de vreugde van de Heer' niet de volledige parabel. testamentaire bedoeling. een parabel met drie stadia : verbazing, inzicht en uitdaging. ultieme oproep om in zijn Naam te werken aan mens en wereld. bemoedigend. thuis komen

Mattheüs 19: 25 - 27. Mattheüs 19. 25. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? 26. En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 27 Mattheüs 18:25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden Mattheüs 27: 24 - 25. Mattheüs 27. 24. Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien. 25 Ds. P. Blok Mattheüs 10:6-7 Intrede te Capelle aan den IJssel Ds. P. Blok Mattheüs 11:12 Ds. P. Blok Mattheüs 11:16-19 Ds. P. Blok Mattheüs 11:28 Ds. P. Blok Mattheüs 13:24-27 Biddag Ds. P. Blok Mattheüs 15:25 Ds. P. Blok Mattheüs 21:28a Ds. P. Blok Mattheüs 26:30-32 Ds. P. Blok Mattheüs 27:31-3 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 04:35. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

Matteüs 25 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Ook besteed Mattheüs veel aandacht aan de wederkomst van Christus. Enkele gelijkenissen in dat verband komen niet voor bij de andere evangelisten: de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, en de gelijkenis van de wijze en dwaze bruidsmeisjes. De hoofdstukken 24 en 25 gaan vooral over de wederkomst van Christus. Bijzondere kenmerke Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark, Amsterdam, op 25 oktober 2020, 6 e zondag van de herfst. Schriftlezing: Mattheüs 22:41-46. Lieve gemeenten, meer verstrooid dan verzameld, maar in de verstrooiing tóch verzameld, Zoon van David

Schriftlezing: Mattheüs 26:1-13 Datum: 10 april 2017 Geestelijk strijd (5): het gebed van Jezus in Gethsémané! Geestelijke strijd Schriftlezing: Mattheüs 26:36-46 Datum: 2 april 2017 Als mensen de regie nemen Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 - Mattheüs 21:33-46 Datum: 26 maart 2017 Geestelijke strijd (4): verlos ons van de boze! Serie. Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Ds. C.A. Tukker: Mattheüs 26:14: 09-08-2008: Ds. J. Catsburg: Mattheüs 22:11-12: 14-08-2008: Ds. A. van der Zwan: Mattheüs 26:5 Mattheüs 8 vers 23-27 . Author: Kees-Jan Van Hartingsveldt Created Date: 1/14/2021 11:30:25 AM. Mattheüs 13:44-46 Mattheüs 16:15 Mattheüs 19:12-15 Mattheüs 20:20-28 Mattheüs 21:28-32 Mattheüs 21:28-32 Mattheüs 21:33-46 Mattheüs 22:1-14 Mattheüs 24:3 Mattheüs 24:14 Mattheüs 25:1-13 Mattheüs 25:1-13 Mattheüs 25:14-30 Mattheüs 25:14-30 Mattheüs 25:31-32 Mattheüs 26:18m Mattheüs 26:36 Mattheüs 27:32 Mattheüs 28:6 Mattheüs. Mattheüs 25 vers 29 : Vreemde Wet in Gods Koninkrijk . 11-dec-2004: Mattheüs 25 vers 31 t/m 33 : Christus komende op de troon van Zijn Gericht . 12-mrt-2011: Mattheüs 25 vers 6 : Het bereid zijn voor de Eeuwigheid. . 20-jan-2011: Mattheüs 26 vers 20 t/m 25 : Jezus verraden door 1 van Zijn dissipelen. Bevest. Ambsdrager(s). 12-mrt-2011.

Artikelen over Mattheüs 11:25-30. Mattheüs 11:27-30 Meer worden als Jezus? Zet die grote roze bril op! Filters zijn megahandig. Ze maken het verschil tussen ondrinkbare korrelige koffiebocht en een perfect ochtendbakkie en veranderen mijn net-niet-uitgeslapen-ochtendhoofd in een redelijk toonbaar geheel Mattheüs 26 Mattheüs 26. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 25 De wijze en de dwaze meisjes. 25 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas Mattheüs 25:40 Dat hebt u Mij gedaan. Het voorgaande bijbelvers is een toetssteen waaraan ook onze liefde tot de Heer afgemeten kan worden! Hij zegt: De armen hebt gij altijd bij u en wanneer gij wilt kunt gij hun weldoen (Markus 14:7)

Mattëus 1:23 | DagelijkseBroodkruimels

Matteüs 25:14-30 Gewijde Ruimt

Het bouwproject De Entree bij Amsterdam Centraal Station valt flink duurder uit dan gepland. Volgens wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) is sprake van een tegenvaller van 25 miljoen. Matt. 25:11 Luk. 6:46 13:25 Hand. 19:13 Rom. 2:13 Jak. 1:22 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 2 De kerk van de Grote God (CGG), pastored door John W. Ritenbaugh, is een sabbathoudende, niet trinitarische kerk, die het onderwijs van Jesus Christus aanhangt en zich specifiek tot doel stelt het evangelie te prediken en christenen voor te bereiden voor het Koninkrijk van God. CGG publiceert het tijdschrift Forerunner, verstrekt dagelijks krantekoppen van het wereldnieuws om in de huidige. Mattheüs 28 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat opdenzelven

DrBijbelverhalen in beeld - Index van de plaatjes in deze serie
 • Mishandelde vrouwen helpen.
 • Harry Potter boeken gebonden.
 • Opbouw plant.
 • Patron Tequila gold.
 • Reynaertcollege Brugklas.
 • Rock en Roll kleding.
 • Prototype race cars for sale.
 • Oregon Pine balken.
 • Graafzand konijnen.
 • Beloningskaart luisteren.
 • Aantal inwoners per continent.
 • Oefeningen versnelling.
 • SDO Bussum Twitter.
 • Endeavor Content.
 • Hubo poster.
 • Save the date uitnodiging.
 • Pop Art programma online.
 • Vergelijk Tesla 3 modellen.
 • Bite force Tasmanian Devil.
 • Bella Thorne Shake It Up.
 • Pochet C&A.
 • Auto parkeren Harlingen.
 • Salade met vijgen en feta.
 • Haaien Bali.
 • Agility Arnhem.
 • Huis te koop Brugge.
 • Verlaten vliegtuig België.
 • Shikoku karakter.
 • Pocketvering matras 90x200 Leenbakker.
 • B230F Volvo.
 • Wierookvat Santiago de Compostela.
 • Thunderdome sfeer.
 • Champagneschaal xenos.
 • Volkoren tagliatelle AH.
 • Sint Lievenscollege Antwerpen studierichtingen.
 • Ariana Grande Live.
 • Wingdings 2 translator.
 • Houten borden met tekst.
 • Evergreenz ontbijt centerparcs.
 • Badkamer plafondlamp Industrieel.
 • Publieke sauna Kortrijk.