Home

Kennisdocument gierzwaluw

Kennisdocumenten Soorten - Natuurbescherming - BIJ1

 1. Zo worden op dit moment de kennisdocumenten van de huismus en de gierzwaluw behandeld. Hierna volgen de kennisdocumenten van de vleermuizen. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de actualisatie van het kennisdocument grote modderkruiper, omdat er in de afgelopen jaren veel nieuwe (praktijk-) kennis over de soort is ontwikkeld
 2. g van vogels; Beschermde planten, dieren en natuur (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 3. Gierzwaluw | Apus apus Soortenstandaard | Maart 2014 Pagina 6 van 41 1 Ecologische informatie over de gierzwaluw 1.1 Soortkenmerken De gierzwaluw is 17 tot 18,5 centimeter lang en weegt tussen de 38 en 47 gram. Het gemiddelde gewicht is 42 gram. De spanwijdte is 40 tot 44 centimeter. Het zijn kleine tot middelgrote vogels, behendige en schijnbaa
 4. De gierzwaluw staat niet vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004). Het kennisdocument geeft voor een soort een overzicht van vaak in aanmerking komende maatregelen die genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar de ruimtelijke activiteiten plaats gaan vinden

Overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Home; Wat wij doen; Routes; Activiteiten; Natuuracademie; IVN.nl; Afdelingen; Nieuws; Contact; Lid worden; Ons IVN; Zoeke De gierzwaluw brengt bijna geheel zijn leven vliegend door. Ze landen vrijwel nooit omdat eenmaal op de grond ze moeilijk weer in de lucht geraken. Zelfs slapen gebeurt in de lucht. Ze verkeren dan in een sluimertoestand en laten zich meevoeren door de wind. Het voedsel van de gierzwaluw bestaat voornamelijk uit vliegende insecten Kennisdocument Huismus Passer domesticus Versie 1.0, juli 2017 Leidseveer 2 3511 SB Utrecht t 085 - 486 22 22 f 085 - 486 22 33 info@bij12.nl bij12.n Kennisdocument DAS Meles meles Versie 1.0, juli 2017 Leidseveer 2 3511 SB Utrecht t 085 - 486 22 22 f 085 - 486 22 33 info@bij12.nl bij12.nl Dit is een publicatie van BIJ1 Kennisdocument Rugstreeppad Bufo calamita Versie 1.0, juli 2017 Leidseveer 2 3511 SB Utrecht t 085 - 486 22 22 f 085 - 486 22 33 info@bij12.nl bij12.n

Gierzwaluwbescherming Nederland wisselt met haar leden informatie uit en draagt de passie voor de gierzwaluw uit naar de mensen die haar nog niet kennen. Samen willen we de geheimen van de gierzwaluw ontdekken zodat we nog betere voorlichting kunnen geven en kunnen adviseren bij bouw-, sloop- en renovatieplannen of gewoon omdat u de gierzwaluw ook bij u aan huis en in de straat wil gierzwaluw zijn jaarrond beschermd. De sloop van de woningen zal tot gevolg hebben dat de nesten worden vernietigd. Dit betekent een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (art. 3.1 lid 2). Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, dient ee gierzwaluw'. Het blijft, zeker ook voor een toekomstig Amersfoorts Soortmanagementplan (SMP)1, inventarisaties volgens de methodiek van het Kennisdocument gierzwaluw. 3 Rustenburg In het zuidelijke deel van Rustenburg (wijkdeel Rus03) zijn vooralsnog ook geen gierzwaluwen vastgesteld3 Kennisdocument Gierzwaluw (2017) BIJ12 (pdf) Kennisdocument Huismus (2017) BIJ12 (pdf) Handboek grasveldinsecten, Henk J. Vlug (Wageningen Academic Publishers, 2014 De gierzwaluw (Apus apus) is een vogel uit de familie der gierzwaluwen (Apodidae), en het enige lid van die familie dat in Nederland en België voorkomt.. De gierzwaluwen zijn zeer sterk op het leven in de lucht aangepast. Buiten de broedperiode houden ze zich verscheidene maanden lang hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking in de lucht op. Bij hun vluchtmanoeuvres kunnen ze in duikvlucht.

Gierzwaluw Vogelbeschermin

Eigenlijk is het niet zo verrassend dat de gierzwaluw ( Apus apus) familie is van de kolibrie: hij doet zo'n beetje alles in de lucht. Eten, slapen, paren, behalve nestelen. In tegenstelling tot veel andere vogelsoorten maken gierzwaluwen hun nest in Nederland het liefst dicht bij de mens Gierzwaluwen in Gouda 2014 Werkgroep Gierzwaluw KNNV Presentatie voor liefhebbers Kenmerken vogel Gouda Bouwen voor gierzwaluwen Strategie van bescherming Remco Daalder: De gierzwaluw (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). Deze documentatie is specifiek toepasbaar voor de Wet natuurbescherming (per 1 januari 2017) en vervangt de voormalige soortenstandaard van de Flora en Faunawet. Het kennisdocument is door BIJ12, een uitvoeringsinstantie van d N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd door specialisten. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van het kennisdocument gierzwaluw voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er gierzwaluwen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn Kennisdocument Gierzwaluw. Daar staat dat vervangende nestkasten in de buurt van de verloren gegane nesten zouden moeten komen. Dat is wel enigszins bevorderlijk voor de bezettingskans maar het risico op oververhitting is vele malen belangrijker en zou doorslaggevend moeten zijn voor het bepalen van de locaties. Ook de geschikt

Kennisdocument Gierzwaluw : apus apus Groenekenni

Gierzwaluw . Huiszwaluw . Oeverzwaluw . Cursus Vogels in Nederland. In deze online vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied Nader onderzoek gierzwaluw Rijksstraatweg 41/43 te Sleeuwijk maakte het deel uit van het Land van Altena, en werd het bestuurd vanuit Woudrichem. Sinds ongeveer 1815 maakte Sleeuwijk deel uit van de gemeente De Werken en Sleeuwijk. Op het perceel staat een woning / boerderij met een aangebouwde grote schuur / stal

Kennisdocument Gierzwaluw IV

Oeverzwaluwen zijn kenmerkende vogels van open terreinen met zoet water (bijvoorbeeld rivieren). Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: er moet een kale zandige of lemige steilwand zijn (waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden) en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen Download hier het gratis Factsheet of het uitgebreidere Kennisdocument Gierzwaluw, want daarin staat precies hoe en wat. Ook Jochem Kühnen uit Nijmegen beschrijft op zijn website een aantal relevante do's en don'ts als u de gierzwaluw wilt helpen met nestgelegenheid

Tuinvogels I Alle informatie over de gierzwaluw Vivar

methode (zie Kennisdocument Gierzwaluw 2017) hebben wij uitgebreid door de gehele broedperiode vanaf begin mei tot en met eind juli veldwerk te doen, en gedurende de hele dag met de fiets of te voet (niet alleen s avonds). Per gebied worden er in principe drie inventarisatierondes uitgevoer Soortenstandaard gierzwaluw (RVO, 2014) en/of het Kennisdocument gierzwaluw (BIJ12, 2017) gebruikt. De afwezigheid van broedende gierzwaluwen kan volgens het kennisdocument voldoende aannemelijk gemaakt worden als er geen waarnemingen zijn verricht die duiden op de aanwezigheid van een nest na Word gierzwaluw-vrijwilliger bij Utrecht Natuurlijk. Lees hier meer over in het Kennisdocument gierzwaluwen van Bij12. Het leven van een gierzwaluw. Mei. De gierzwaluw gaat terug naar de plek waar hij eerder gebroed heeft. Paren doen ze in de lucht. Ze leggen 2 of 3 eieren

Kennisdocumenten zijn onder ander opgesteld voor de huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, buizerd, roek, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bever, das en rugstreeppad. Ecoresult B.V. werkt op basis van deze kennisdocumenten en met expertise passen we ze graag voor u toe Kennisdocument Das 1.0 Deze soortenstandaarden bevatten een aantal kenmerkende ecologische aspecten van de betrokken soort (bever, gierzwaluw e.a.), en een set basis- of standaardmaatregelen die een initiatiefnemer, die een ruimtelijke ingreep overweegt waarbij een beschermde soort is betrokken,. Het Groene Huis Amersfoor Tabel 2.1 Samenvatting van de uitgangspunten ten behoeve van huismus-, gierzwaluw- en vleermuisonderzoek zoals deze zijn geformuleerd in het Kennisdocument huismus (BIJ12, 2017), Kennisdocument gierzwaluw (BIJ12, 2017) en het Vleermuisprotocol (NGB, 2017). Huismus Functioneel leefgebied: Bestaat met name uit foerageer en slaapplekken

Vereniging met een passie: de gierzwaluw

 1. (Bron: Kennisdocument n BIJ12, huismus en gierzwaluw) D e kwet sbare perioden kunnen langer en kort er duren onder invloed van het weer en de t emperat uur. Hier dient rekening mee gehouden e worden. D e best e maat regel bet reft het werken buit en de kwet sbare periode van de soort en die mogelijk i
 2. Gierzwaluw 5. De 50 alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van gierzwaluwkasten, reeds begin april 2020 geplaatst, dienen te voldoen aan de vereisten van het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017). De verblijfplaatsen dienen zich te bevinden op de locaties zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit. 6
 3. Gierzwaluw - artikel Vogelnieuws 2008-01 (pdf, 186 Kb) Factsheet gierzwaluw (pdf, 495 Kb) Kennisdocument gierzwaluw (pdf, 1.75 Mb) Gierzwaluw - Wikipedia nl.wikipedia.org. Het vermoeden bestaat dat de stand van de gierzwaluw de laatste decennia is afgenomen, door sloop en renovatie van oude stadswijken, en door betere isolatie
 4. opgenomen in het Kennisdocument Gierzwaluw Apus apus, Versie 1.0, juli 2017, van BD12. 1 Onder een deskundige wordt verstaan een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie
 5. Nader onderzoek gierzwaluw Colofon Onderzoek Nader onderzoek gierzwaluw Locatie Dorpshuis; Secr. Jansenstraat 1 Heerewaarden Opdrachtgever Sellenra Vastgoed Ontwikkeling BV Dhr. T. van den Oord Opdrachtnemer Inventarium flora en fauna Controleur P. Wiegel / P. Smits Adres Stakenbergweg 212; 8075 RC Elspeet Telefoon: 06-12918775 Email inventariumff@gmail.co

Factsheets stadsvogels Vogelbeschermin

Kennisdocument Gierzwaluw2. 1 Onder een deskundige wordt verstaan een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw. Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw Varikse Driehoek te Heerewaarden Datum : 1 september 2015 Projectnummer : 15-0092 Opdrachtgever : Woonstichting De kernen, Korenstraat 1, 532 Gierzwaluw (Bron: Hans Peeters) Download hier de gratis Factsheet gierzwaluw of het uitgebreidere Kennisdocument gierzwaluw, want daarin staat precies hoe en wat. Twintig jaar biologische muggenbestrijding. Gun gierzwaluwen die nestplekken, ook voor uzelf Uitgangspunt voor het gierzwaluwonderzoek is het BIJ12 Kennisdocument Gierzwaluw Versie 1.0, juli 2017. Op basis hiervan was de volgende onderzoeksinspanning nodig: • 3 avondbezoeken in de periode 1 juni - 15 juli 3.3 Volledigheid onderzoek Het gehele onderzoek is uitgevoerd conform de condities en methodiek van de voor di

Verslag deelname Sovon-cursus huismus en gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling 6 april 2017 Jochem Kühnen Donderdag 6 april 2017 nam ik deel aan een door Sovon georganiseerde cursus over de nieuwe Wet Natuur en de invloed daarop op de bescherming van Huismus en Gierzwaluw Kennisdocument Gierzwaluw. Gedurende de veldbezoeken werd het plangebied geïnventariseerd vanaf anderhalf- tot twee uur voor tot even na zonsondergang. Hierbij werd gelet op laag door het plangebied vliegende en roepende vogels, vogels die de woningen in- en uitvlogen en het geluid van roepende jongen Gierzwaluw Om vast te stellen of er sprake is van overtreding van de Wnb is in 2017 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van nesten van de gierzwaluw. Hiervoor zijn drie veldbezoeken uitgevoerd, namelijk op 23 mei, 7 juli en 18 juli. Het onderzoek is niet geheel uitgevoerd conform het Kennisdocument gierzwaluw (BIJI 2, juli 2017) Gierzwaluw (Apus apus) Artikel 3.1 lid 2 Het beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen A . 4 10. De deskundige op het gebied van de soort(en) houdt alle bevindingen bij in een logboek en heeft deze beschikbaar op het project. Daarnaast wordt het logboek uiterlijk twe

Gierzwaluw - Wikipedi

Volgens het Kennisdocument Gierzwaluw (2017) is dan een nestlocatie in de buurt. Afwezigheid is voldoende aannemelijk gemaakt wanneer er geen waarnemingen zijn verricht die duiden op de aanwezigheid van een nest na: minimaal drie inventarisatiemomenten met een tussenliggende periode van mini De specificaties staan in het overzicht op bladzijde 46. www.bij12.nl > zoek op 'gierzwaluw' > Kennisdocument-Gierzwaluw www.checklistgroenbouwen.nl www.vogelbescherming.nl > In mijn tuin. Het huismusonderzoek is uitgevoerd op basis van het Kennisdocument Huismus2. Voor het huismusonderzoek zijn vier inventarisaties uitgevoerd in de periode van 10 maart t/m 20 juni, door één tot de functionaliteit van het plangebied voor de gierzwaluw beschreven en zo nodig met foto's of kaarten verduidelijkt. Tabel 2.2 (tegenwoordig: Kennisdocument) Gierzwaluw (RVO, 2014 en 2017). De inventarisaties aan gebouw 77 SSK hebben plaatsgevonden in 2016. Aangezien sindsdien geen wijzigingen hebben plaatsgevonden, zijn de gegevens voldoende actueel. In onderstaande tabel 2, is een overzicht te vinden van de onderzoeksinzet en -resultaten 14 3.4.2 Huismus en gierzwaluw Voor de huismus en de gierzwaluw bestaat de tijdelijke compensatie uit het ophangen van vervangend nestruimte. Per aangetroffen nest moet voor de huismus twee nestkasten worden opgehangen. Voor de gierzwaluw vijf nestkasten De nestkasten voor de gierzwaluw moeten op minimaal 3 meter hoogte worden aangebracht

Fotoserie: gierzwaluw - Vroege Vogels - BNNVAR

Gierzwaluw Om de aanwezigheid van de gierzwaluw aan te tonen dan wel uit te sluiten is nader onderzoek verricht. Het onderzoek is verricht conform het Kennisdocument gierzwaluw (BUI2, juli 2017). Echter, het plangebied is erg groot en omdat alle woonblokken dezelfde potentie bieden voor de gierzwaluw is niet uit te sluiten dat e het Kennisdocument Gierzwaluw van 31)12. Van de 15 alternatieve nestgelegenheden voor de gierzwaluw dienen er ten minste 10 functioneel te zijn in de periode van 15 april tot 1 september 2022, voorafgaande aan de werkzaamheden in fase 4, zoals weergegeven in bijlage I bij dit besluit

3.2.2 Gierzwaluw Op 13 en 27 juni is gericht gezocht naar gierzwaluwen en aanwijzingen van nesten in het plangebied volgens de richtlijnen van het kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, versie 1.0, juli 2017). Volgens deze standaard dient de afwezigheid bepaald te worden met 3 gerichte inventarisaties in de periode 1 juni onderzoek zijn nesten van huismussen en een nest van een gierzwaluw aangetroffen. Deze soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten. Het slopen van de woningen leidt ertoe dat deze rust- en verblijfplaatsen verdwijnen. Dit is in strijd met de verbodsbepa-lingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 10 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de nestplaats van de gierzwaluw ongeschikt gemaakt. De bebouwing dient ongeschikt te worden gemaakt conform het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ 12, 2017), onder begeleiding van een ecologisch deskundige. De wijze van ongeschikt maken dient te Hieronder zijn de actuele kennisdocumenten in te zien (bron BIJ12) Das Gewone dwergvleermuis Gewone grootoorvleermuis Gierzwaluw Grote modderkruiper Heikikker Huismus Kamsalamander Kerkuil Levendbarende hagedis Noordse woelmuis Poelkikker Roek Rosse vleermuis Rugstreeppad Ruige dwergvleermuis Steenuil Watervleermuis Zandhagedis Juridisch kade Gierzwaluw (Apus apus) Artikel 3.1 lid 2 Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of het wegnemen van nesten A . 4 10. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de Gierzwaluw. 11

GIERZWALUW Het onderzoek naar gierzwaluw is uitgevoerd volgens de werkwijze zoals beschreven in het kennis-document van Gierzwaluw4. Het plangebied (en specifiek het woonhuis op locatie 1, locatie 2 is niet geschikt voor deze soort) is tijdens drie avondbezoeken geïnventariseerd, met twee inventarisatie-momenten in juni en één in juli tot de gierzwaluw het plangebied en het nest heeft verlaten. 10 De permanente voorzieningen dienen geplaatst te worden op een locatie die voldoet aan het kennisdocument gierzwaluw (BU 2,I 2017) . Deze voorzieningen dienen: Zo hoog mogelijk op de gevel worden aangebracht, maar minimaal op 3 meter hoogte eisen uit het 'Kennisdocument Gierzwaluw' (BIJ12, 20172). Daarnaast is gebruik gemaakt van de monitoringsgegevens van de, binnen de gemeente Utrecht actief zijnde, gierzwaluw werkgroep. Resultaat In de definitieve voorzieningen voor de gierzwaluw zijn in 2018 geen broedgevallen vastgesteld. De tijdelijke kasten - Gierzwaluw (Apus apus); - Huismus (Passer domesticus); voor de periode van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2023; met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor renovatie en isolatie aan 43 woningen in de Ambachtenbuurt, 4813 CM 17 t/m 31, 4813 GM 56 t/m 64, 4813 HA 46 t/m 60, 4813 HK

Gierzwaluwen in Gouda Werkgroep Gierzwaluw KNNV - PDF

Broedplaatsen van zwaluwen, mussen en spreeuwe

 1. i-maal drie avondbezoeken uitgevoerd in de periode 1 juni tot en met 15 juli, waarvan
 2. 3.2.2 Gierzwaluw Het nader onderzoek naar de gierzwaluw is uitgevoerd conform de richtlijnen voor onderzoek zoals beschreven in het 'Kennisdocument Gierzwaluw' van BIJ12, versie 1.0, juli 2017. Op 7 en 27 juni en 9 juli 2018 is gekeken naar in- en uitvliegende vogels, territorium- en nestindicerend gedrag
 3. Nestkast t.b.v. de mitigatie van de gierzwaluw. Bestaand uit 1 compartiment. Duurzaam FSC hout. Ongelakt, voor tijdelijk gebruik
 4. en gierzwaluw onderzoek heeft zich zodoende toegespitsts op het winkelpand. Door de onderlinge samenhang van de gebouwdelen binnen het plangebied is uiteraard ook aandacht uitgegaan naar in- en uitvliegers van vleermuizen en gierzwaluwen bij het activiteitencentrum
 5. ste 2 of meer) bij elkaar aangeboden worden; • zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek en bestaande nestplaatsen geplaatst worden; • niet in de volle zon liggen: nestplaatsen bij voorkeur in de koele, schaduwrijke noord- e

Boerenzwaluw Vogelbeschermin

Net als de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de oeverzwaluw in Afrika. Ook de oeverzwaluw is een koloniebroeder. Zijn broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: 1. Er moet een kale, zanderige of. Inbouw nestkast Gierzwaluw FSC hout. Nestkast voor gierzwaluwen om in de gevel in te bouwen als verblijfplaats. Deze kast is gemaakt van FSC gecertifieerd hout. Offerte aanvragen. Product is toegevoegd aan de offerteaanvraag enigszins vergelijkbaar met een gierzwaluw. Ze blijven vaak op relatief grote afstand van bomenrijen en bosranden. Direct na het uitvliegen uit een verblijfplaats jagen de dieren boven een open plek in het bos, langs een bosrand of boven beschutte waterpartijen, weilanden, hooiweides of rietlanden, maar ook in parken en in stedelijk gebied Vleermuis Gierzwaluw Huismus Assortiment Binnen de Nederlandse wet is veel aandacht voor de bescherming van flora en fauna. Grote kans dus dat u als initiatiefnemer geconfronteerd wordt met het plaatsen van faunavoorzieningen. Wij bieden tijdelijke en.

Nestkast voor de gierzwaluw met opening aan de voorzijde. De lichte biologische lak zorgt voor een koeler binnenklimaat en beschermt het hout Gierzwaluw Roek Bosuil Ransuil Grote gele kwikstaart Slechtvalk Gierzwaluw Rode wouw Havik Sperwer Grote gele kwikstaart Roek • Kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen zijn zeker niet heilig, maar afwijking moet helder en duidelijk worden gemotiveerd artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor de gierzwaluw (Apus apus); artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); voor de periode tot en met 29 oktober 2023. met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor de sloop van de voormalige Gemeentewer

3.2.2 Gierzwaluw Op 13 en 27 juni is gericht gezocht naar gierzwaluwen en aanwijzingen van nesten in het plangebied volgens de richtlijnen van het kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, versie 1.0, juli 2017). Volgens deze standaard dient de afwezigheid bepaald te worden met 3 gerichte inventarisaties in de periode 1 juni o gierzwaluw (Apus apus); voor de periode tot en met 28 februari 2019, met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor de renovatie van 42 woningen in de Hertogenbuurt te Valkenswaard, in de gemeente Valkenswaard; II. dat de beschrijving van de handeling, in de aanvraag en het mitigatieplan, voor zover dez

Oeverzwaluw Vogelbeschermin

Gierzwaluw Apus apus. Kennisdocument. Versie 1.0, juli Leidseveer SB Utrecht. t f bij12. Leidseveer 2 3511 SB Utrecht t 085-486 22 22 f 085-486 22 33 info@bij12.nl bij12.nl Kennisdocument Gierzwaluw Apus apus Versie 1.0, juli 2017 Dit is een publicatie van BIJ12 Inhoudsopgave Leeswijzer 2 . Nadere informati gierzwaluw, huismus en kerkuil. Steenmarter De steenmarter leeft in steenachtige biotopen en schuilplaatsen, zoals steengroeven, rotsige hellingen en gebouwen. De steenmarter is ook in de grote steden te vinden, daarbij is de aanwezigheid van groenstroken, heggen en bosjes van belang voor het vinden van voedsel huismus, gierzwaluw en vleermuizen. In de voorliggende notitie worden de resultaten van het afdoend onderzoek naar vleermuizen en huismus gepresenteerd. Waarnemin-gen van andere - minder strikt - beschermde soorten zijn voor zover relevant even-eens genoteerd. Het onderzoek is gestart in het voorjaar van 2019 en afgerond in het najaar van 2019

Catalogus Leverancier van producten & diensten 2020 ten behoeve van mitigerende maatregelen i.h.k.v. de Wet natuurbescherming www.faunaprojecten.nl info@faunaprojecten.nl 085 060 50 3 Aanvullend onderzoek huismus, gierzwaluw en vleermuizen in opdracht van Bedrijfsadvisering VVL T.a.v. de heer T. De Vries Luikerweg 68 5554 ND VALKENSWAARD betreffende de locatie Dommelseweg 7-9 Valkenswaard documentkenmerk 1806/022/AP-01 versie 1 vestiging, datum Nuenen, 10 oktober 2018 opgesteld door: gecontroleerd door: ing. A. Pauluss -Gierzwaluw (mogelijke nestplaats in het pand aan de Hoogstraat); -Algemene broedvogels (nestplaatsen). Gezien de gedateerdheid van de eerder uitgevoerde onderzoeken (Oranjewoud, 2012 en 2013) wordt geconcludeerd dat - door de onverminderde geschiktheid van het pand aan de Hoogstraat

Nieuw in ons assortiment TW GZ 01 Nestkast Gierzwaluw, deze voldoet aan de specificaties van de kennisdocumenten die door BIJ12 worden beheerd ODBN 30 oktober 2019 3 Kenmerk Z/099138-DDE BESLUIT 1 Onderwerp Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 20 juni 2019 van Stichting Mooiland een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, va

voorkomen van de gierzwaluw in het plangebied uitgevoerd. De omstandigheden waaronder deze veldbezoeken zijn uitgevoerd zijn aangegeven in Tabel 2.1. 2.3 Huismussen Voor wat betreft de huismus is gewerkt volgens de methode zoals die zijn omschreven in de, Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON en volgens het, Kennisdocument Quick scan natuur Oldenzaal, Graven Es, vlek A Gemeente Oldenzaal Datum: 30 oktober 2019 Projectnummer: 19034 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 jun 2020 om 19:46. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

De eerste, ontroerende gierzwaluw Vogelbeschermin

Traditionele nestplaatsen liggen onder dakpannen ('ouderwetse' oranje pannen) en in spouwmuren enz., maar er wordt ook gebroed in nesten van andere vogelsoorten (Ooievaar, Huiszwaluw), kunstmatige nestgelegenheid (voor Gierzwaluw, Spreeuw en Huismus), in klimop tegen huizen en onverwachten plekken (straatverlichting, bouwmachines) ODBN, 14 december 2018 3 Kenmerk Z/076356 BESLUIT 1 Onderwerp Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 3 juli 2018 van Woningstichting Thuis een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, va - Vogels met jaarrond beschermde nesten zoals Huismus, Gierzwaluw en Buizerd, en - Overige vogels waarvan nesten alleen tijdens het broedseizoen (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de jongen op het nest) zijn beschermd. • Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I

Gierzwaluwprojecten in Amersfoort - Gierzwaluw beschermin

Huismus-, gierzwaluw en vleermuisonderzoek aan de

 • Leffe Royale IPA.
 • Van eindeloos geluk.
 • DJ Paul Elstak hits.
 • Atypische Addison hond.
 • Western onderlegger.
 • Dean Martin muziek.
 • Mr Kitchen spread.
 • Beste moppen 2019.
 • Hersendood Wikipedia.
 • Hiphop muziekstijl.
 • Nieuwe scooter kopen.
 • Laminaat Kwantum.
 • Cruella de Vil kostuum.
 • Pistache pasta ah.
 • Verkleving maagband.
 • Kleding verhuizen vuilniszak.
 • Vetpercentage triatleet.
 • Afbouwen duloxetine ervaringen.
 • Waarom rotatieschema bij intramusculair injecteren.
 • Gemeente Amstelveen afvalpas aanvragen.
 • Metaaldetector België.
 • Wim Drent overleden nieuw Roden.
 • Derek Prince studies.
 • Kerstgeschenk 2020.
 • Thema kunst peuters.
 • Waar ligt Jezus begraven.
 • Savannah cat F2.
 • Strak worden in 2 weken.
 • Verkiezingen Iran.
 • Broodtrommel kind Action.
 • Pokemmo Platinum.
 • Politie Utrecht Twitter.
 • Liefde delen.
 • Dwarfs The Hobbit.
 • Open haard cassette.
 • Energiebehoefte berekenen.
 • Iljoesjin Il 96.
 • Cabin Crew jobs.
 • APA voorbeeld.
 • Woorden met ui in het midden.
 • Oefeningen weeën opwekken.