Home

Legalisatie buitenlandse documenten

U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland of bij een Nederlandse ambassade Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie. Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. Op deze link hebben we de mogelijkheid voorzien om u een advies te verschaffen voor uw specifieke situatie

Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. U wilt uw Nederlandse document geschikt maken voor gebruik in een ander land. U heeft dan meestal eerst een Nederlandse legalisatie nodig. Uw document krijgt dan een bepaalde stempel of sticker. Check bij de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat. U kunt uw buitenlandse documenten in bijna alle gevallen laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Op de website van Buitenlandse Zaken treft u per land alle informatie aan die u nodig heeft om uw buitenlandse document te legaliseren (nederlandwereldwijd.nl Legalisatie van documenten U moet officiële buitenlandse documenten laten legaliseren. Officiële documenten zijn bijvoorbeeld geboorteaktes, ongehuwdverklaringen, huwelijksaktes of diploma's. Bij legalisatie wordt gekeken of uw document is afgegeven door de juiste persoon of instelling In de internationale rechtspraktijk wordt onder legalisatie van buitenlandse openbare akten verstaan: de formaliteit waarbij een bevestigende verklaring wordt afgegeven over de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het document heeft gehandeld en, in het voorkomende geval, de identiteit van het zegel of het stempel dat op het document is geplaatst

Beëdigde vertaling van officiële documentenMadagascar | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland

Legalisatie van documenten Federale Overheidsdienst

De term legalisatie staat voor de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document. Wanneer het een openbare akte betreft, wordt daarnaast ook de hoedanigheid erkend van degenen die de akte hebben verleden of van wie de akte uitgaat De legalisatie is een loutere administratieve formaliteit die geen enkele authenticiteit aan de inhoud van een document verleent. Door deze dienst wordt aan Belgische of vreemde documenten wel de nodige bewijskracht verleend voor gebruik ervan in het buitenland of in België Om zeker te zijn van de echtheid en betrouwbaarheid van documenten uit landen buiten de EU wordt gebruikgemaakt van legalisatie en apostille. U kunt buitenlandse documenten niet laten legaliseren door de gemeente Leiden. Dit doet u bij een ambassade, consulaat of bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag

Togo | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd Documenten die gelegaliseerd mogen worden door de consulaire posten: Stukken afgegeven door de buitenlandse overheid. Bijvoorbeeld akten van de burgerlijke stand, notariële akten. Documenten ondertekend door een privépersoon, op voorwaarde dat de persoon die het stuk heeft ondertekend zich persoonlijk aanbiedt Legalisatie van buitenlandse documenten heeft het bewijsrechtelijke gevolg dat de documenten waarop de legalisatie wordt geplaatst, binnen de Nederlandse rechtsorde bewijskracht krijgen. Die bewijskracht geldt in al die gevallen waarin naar Nederlands recht overlegging van gelegaliseerde documenten voorgeschreven of van belang is

Documenten van buiten de Europese Unie moeten worden gelegaliseerd door de autoriteiten van het land van afgifte. Voor informatie kunt u terecht bij het consulaat van het betreffende land. Legalisatie bewijst: dat een buitenlands document is afgegeven door een autoriteit die daarvoor bevoegd is Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. In het document Opvragen akten uit het buitenland (pd, 69kB) leest u hoe u een origineel afschrift van een akte opvraagt

De gemeente moet in het buitenland opgemaakte documenten vaak legaliseren of voorzien van een apostille (een stempel ter legalisatie). Daarna nemen we de gewijzigde gegevens op in de Basisregistratie personen (BRP) Legalisatie documenten. Legalisatie documenten. VisumService.nl, vraagt uw documenten aan en begeleidt u tijdens het gehele proces en bezorgt u uw legalisatie. Lees de onderstaande pagina goed door voordat u een keuze maakt! Tip, sla deze pagina op in uw bladwijzers zodat u de volgende keer direct naar deze pagina kunt terugkeren

Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het

Apostille en legalisatie Rechtspraa

Legalisatie en vertaling van documenten Immigratie- en

Het meest gebruikelijke legalisatietraject is: legalisatie door de Rechtbank daarna legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daarna legalisatie door de desbetreffende Ambassade. Kies links van deze tekst op het land waarvoor het document is bestemd en lees over de vereisten van de desbetreffende Ambassade voor het legaliseren van handtekeningen Legalisatie documenten. Legalisatie documenten. VisumService.nl, vraagt uw documenten aan en begeleidt u tijdens het gehele proces en bezorgt u uw legalisatie. Lees de onderstaande pagina goed door voordat u een keuze maakt! Tip, sla deze pagina op in uw bladwijzers zodat u de volgende keer direct naar deze pagina kunt terugkeren Ik heb zojuist mijn Thaise documenten laten vertalen en legaliseren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, morgen ben ik van plan om de documenten bij het Ierse consulaat te laten legaliseren (we verhuizen volgende week naar Ierland). Nu wil ik nadat ik al mijn papierwerk in Ierland heb gebruikt, mijn huwelijksakte en geboorteregister van mijn dochter om laten zetten in een Nederlandse akte

Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse

 1. Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is
 2. De buitenlandse akte die moet worden omgezet, wanneer nodig met legalisatie en beëdigde vertaling. Een bewijs dat de persoon over wie de akte gaat Nederlander is of is geweest. Dit kan een kopie van een Nederlandse identiteitskaart of paspoort zijn, maar ook een verklaring van Nederlanderschap
 3. Een document kan dus een beëdigde vertaling zijn, maar daarna nog gelegaliseerd moeten worden. Wat is legalisatie? Buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd door de autoriteiten van het land van afgifte. Officiële documenten uit het buitenland hebben pas waarde in Nederland als de documenten zijn gelegaliseerd
 4. isterie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft een legalisatiebalie waar u stukken ter legalisatie aan kunt bieden. Contactgegevens Consulair Dienstencentrum (CDC) Contactgegevens Telefoonnummer +31 247 247 247 Internet Legaliseren van documenten van buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland Contact met Nederland wereldwij
 5. Gaat het om buitenlandse documenten? Dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld
 6. Voor de legalisatie van documenten bestemd voor gebruik in het buitenland of van bepaalde buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België Dienst Legalisatie - C3 5 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel E-mail: elegalisation@diplobel fed b

Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in

Legalisatie van Documenten - JuridConsul

 1. Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Meer informatie over legalisatie van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland, leest u op de website van de Rijksoverheid
 2. Dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. U kunt alleen originele documenten laten legaliseren of verifiëren. Denk aan een testament, geboorteakte, huwelijksakte,.
 3. isterie van Buitenlandse zaken. Legalisatie van leaseverklaring of berijdersverklarin
 4. Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. In het document Opvragen akten uit het buitenland (pdf, 69 kB) leest u hoe u een origineel afschrift van een akte opvraagt
 5. Legalisatie Irak. CVO. € 16,35. EUR-1. € 16,35. EUR-MED. € 16,35. Overig. € 11,55. Please reload. Hoe verloopt een legalisatie voor Irak? Ministerie van Buitenlandse Zaken. Documenten van een notaris of vertaler?.

Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

De voorwaarden voor het legaliseren van documenten bij Egypte hebben wij voor u op een rij gezet, voor documenten uit Nederland en uit België: Email: info@embassy-express.com. Telefoon: +32 3 665 46 77. Mobiel: +31 (0)6 51 56 93 18. Documenten uit Belgie. voorafgaande legalisatie door Buitenlandse Zaken. fotokopie voor consulaat. € 200 per. Legalisatie LEGALISATIE WAT IS HET? Voor steeds meer documenten is legalisatie verplicht. Bij het legaliseren van een document verklaart een notaris of andere bevoegd ambtenaar dat de handtekening op het betreffende document in zijn bijzijn door de juiste persoon op papier gezet is (Extra documenten: Begeleidend formulier Indonesië en voorbeeld letter of appointment) Visa & legalisatie indienen 09.00 / 12.00 uur met autorisatie van de klant! Meneer Soedarso 070-310814 Belgische documenten voor gebruik in Jordanië en Irak dienen gelegaliseerd te worden door de FOD Buitenlandse Zaken en de Jordaanse Ambassade in Brussel. Voor meer informatie over de legalisatie van documenten, kan u de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken consulteren CvO en factuur : voorafgaande legalisatie door Arabische Kamer van Koophandel. andere documenten : voorafgaande legalisatie door Buitenlandse Zaken. Documenten mogen niet dubbelzijdig zijn, ook FAVV-certificaten niet! FAVV-certificaten mogen niet door VOKA geviseerd zijn. Bij voedingsmiddelen moeten de ingrediënten op het document vermeld worden (een verwijzing naar een ander document is niet.

Heeft u documenten die gelegaliseerd dienen te worden? Traveldocs ontzorgt u graag met het legaliseren van uw documenten. Apostille: Een apostille is en stempel die een lange omslachtige legalisatieprocedure vervangt.Apostilles kunnen alleen gebruikt worden voor landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend. Hier kunt u zien welke landen dit zijn Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie. Het officieel maken (legalisatie) en de controle (verificatie) van een document, is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van buitenlandse documenten. Het gaat hierbij vooral om akten en rechterlijke uitspraken. U hebt deze papieren in de volgende gevallen nodig

Nederlands document legaliseren met een apostille Wetten

 1. De buitenlandse documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd. Legalisatie en verificatie. Voordat de gemeente het buitenlandse document kan gebruiken, wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document
 2. Interweddings advies bij legalisatie documenten. Je begrijpt dat een document dat in het ene land legaal is, dat niet in het andere land hoeft te zijn. Veel buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd worden voor je ze over de grens of in Nederland kunt gebruiken
 3. Documenten die in het buitenland zijn opgemaakt worden door de Hakrinbank N.V. alleen geaccepteerd wanneer deze voldoen aan de onderstaande vereisten. Onderhandse en authentieke akten Een onderhandse akte1 wordt geaccepteerd met een legalisatie van de handtekening(en) op het document en met een apostille stempel
 4. Zoek in alle documenten van de Rijksoverheid. Zoekt u een document van voor 2018 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl
 5. Legalisatie diploma Voor werk of studie in het buitenland hebt u vaak een gelegaliseerd diploma nodig. Of een ander gelegaliseerd opleidingsdocument, bijvoorbeeld uw cijferlijst. Met een legalisatie weten de instanties in het buitenland dat uw opleidingsdocumenten echt en erkend zijn. U kunt uw document bij DUO laten legaliseren
 6. voorafgaande legalisatie door Buitenlandse Zaken. fotokopie voor consulaat. € 20 per legalisatie. doorlooptijd ambassade 2 - 4 dagen. Wij verzorgen visumaanvragen en legalisatie van documenten voor bedrijven. Snel en correct. Dat doen we al sinds 1998 voor gerenommeerde bedrijven

Originele documenten, eventueel met vertaling en legalisatie Originele document. Tijdens de afspraak neemt de gemeente het originele document in. U krijgt een kopie mee. Als de gemeente de gegevens heeft verwerkt, krijgt u bericht dat u het originele document kunt ophalen. Verklaring geen schijnhuwelijk. Laat u een buitenlands huwelijk registreren Wat is een legalisatie? Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere land ook zo. Veel documenten moeten daarom eerst worden gelegaliseerd om ze in het buitenland te kunnen gebruiken. Door legalisatie van een Nederlands document weet een buitenlandse autoriteit dat het document geldig is

Voor de legalisatie van Belgische documenten bestemd voor gebruik in het buitenland of van bepaalde buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België Adres FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkin Weken geleden heb ik een email verstuurd naar de Belgische ambassade te Bangkok met de vraag wat er precies nodig is om ons huwelijk te laten erkennen in België. Helaas heeft men hierop nimmer gereageerd. Mijn vrouw heeft, evenals wij dat gedaan hebben voor de Nederlandse ambassade, onze huwelijksakte laten vertalen in het Engels en laten legaliseren door het ministerie van buitenlandse zaken. Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link)). Documenten die door de afgevende instantie in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd Alvorens een officieel document (zoals een diploma) in een ander land kan gebruikt worden dan het land waar het werd uitgereikt, moet het origineel document worden geverifieerd. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document. Legalisatie is vereist door de Belgische overhei Wilt u zich inschrijven bij de gemeente, trouwen of een kind erkennen op basis van buitenlandse documenten? Voor documenten uit een aantal landen is aanvullende zekerheid nodig over de echtheid of inhoudelijke betrouwbaarheid. Bij de gemeente kunt u informeren of legalisatie of verificatie van uw documenten noodzakelijk is

Vraag de legalisatie van uw Vlaams diploma aan bij NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric.legalisaties@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Voeg alle te legaliseren documenten toe in aparte pdf's; Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart toe; De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille (de Apostille van Den Haag) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Bij legalisatie van een handtekening verklaart de burgemeester dat de door u geplaatste handtekening op een bepaald document door u geplaatst is. Afspraak maken. Kosten. Een legalisatie kost € 15,05 per handtekening in 2021. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België? Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland? Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits? Wat als legalisatie onmogelijk is? Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België

Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken. De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is Documenten die getekend zijn door een kamer van koophandel, gemeente of een ander ministerie kunnen door het ministerie van Buitenlandse Zaken van een legalisatie voorzien worden.Embassy-Express kan deze legalisatie voor u regelen, alvorens naar de ambassade te gaan

Voordat VisumPlus uw documenten kan legaliseren bij het consulaat, moeten deze eerst worden voorzien van een legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen een handtekening van de Kamer van Koophandel is niet meer voldoende Legalisatie is geen nazicht van de vorm (juridische vorm, conformiteit met lokale wetgeving), noch van de inhoud (juistheid van de vermelde feiten) van een document. Door legalisatie van Belgische documenten weten de buitenlandse autoriteiten dat het document geldig is voorafgaande legalisatie door Buitenlandse Zaken legalisatieformulier ingevuld en tweemaal origineel ondertekend door één of meerdere bestuurders (afhankelijk van bevoegdheid: een bestuurder die 'jointly authorised' is, kan niet alleen tekenen)(eventueel kunnen twee of meer bestuurders elk een formulier invullen en ondertekenen.Indien KVK-uittreksel vermeldt dat een bestuurder bevoegd is.

Legalisatie en legaliseren van uw buitenlandse documenten

 1. Indonesië legalisatie . Behandeling duurt 1-2 werkdagen. Legalisatie door Ministerie van Buitenlandse Zaken; Voor meer informatie over de legalisatieketen zie: waarin u ons machtigt legalisaties voor uw bedrijf te regelen met een korte uitleg waarvoor het document in Indonesië nodig is
 2. Voordat VisumPlus uw documenten kan legaliseren bij het consulaat, moeten deze eerst worden voorzien van een legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit voortraject kan VisumPlus ook voor u verzorgen. Benodigdheden: Originele documenten voorzien van een handtekening van een officiële instantie
 3. Overeenkomstig de omzendbrief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Warschau nr. DKP-313-79-04 van 11/08/2005 worden vanaf 14/08/2005 de officiële Poolse documenten van 'apostille' voorzien en niet meer van de echtverklaring van het Ministerie en vervolgens van de Ambassade
 4. Legalisatie is nodig voor bepaalde buitenlandse documenten. U komt voor het legaliseren van uw handtekening persoonlijk langs in de publiekshal. U zet dan in aanwezigheid van de ambtenaar uw handtekening op het document. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken. De kosten voor het legaliseren van een handtekening zijn € 19,40
 5. Inleveren documenten. Maak een afspraak om de originele buitenlandse documenten in te leveren aan de balie van de gemeente. Bekijk onze openingstijden. U krijgt van ons een bewijs mee. Wij controleren of de documenten echt zijn en aan bepaalde eisen voldoen zoals legalisatie en apostille

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. U kunt uw handtekening laten wettigen bij he Legalisatie van vertaling buitenlandse documenten Is het document in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Zorg dan voor een vertaling door een beëdigd vertaler. Wanneer een in Nederland beëdigd vertaler het document vertaalt, is legalisatie van de vertaling niet nodig

 1. FAQ Federale Overheidsdienst Justiti
 2. Legalisatie van documenten Federale Overheidsdienst Justiti
 3. Legalisatie/verificatie van documenten uit landen buiten
 4. Den Haag - Buitenlandse documenten registreren in de BR
 5. Welke documenten kan je legaliseren? Agentschap
 6. C 3: Buitenlandse documenten, legalisatie en apostill
Qatar | Federale Overheidsdienst Buitenlandse ZakenThailand | Federale Overheidsdienst Buitenlandse ZakenCongo’s Environmental Paradox: een boek over het
 • Burp en Braak.
 • Kleine camping Nederlandse eigenaar Frankrijk.
 • Japanse winkel Utrecht.
 • Google Foto's Assistent.
 • Canon 60D wiki.
 • Game of Thrones Night King actor.
 • Carolina Reaper plant.
 • Anatolische herder pup.
 • Prinses Diana leeftijd.
 • Pino pak kopen.
 • Noorderleeg 5 Hallum.
 • HP laptop start steeds opnieuw op.
 • Hartaanval kat.
 • Casting Tan Leather osrs.
 • Bigger arms workout plan.
 • Mengvorm Alzheimer vasculaire dementie.
 • UF isolatie verwijderen.
 • MDS jeuk.
 • Mustang schoenen review.
 • Vind het woord Niveaupakket 3.
 • Bossuyt keukens.
 • Dunne lijnen tattoo vervagen.
 • Cwo westland.
 • Cartoon games.
 • Levico Camping.
 • Spiegelvijver.
 • Anthony Quinn Bay Wikipedia.
 • Kampvuur spellen volwassenen.
 • Tarani witte wijn.
 • Voerspeeltje kat.
 • Betonplaat tuinhuis.
 • Patisserie soorten.
 • Leffe Royale IPA.
 • AV Triathlon clubrecords.
 • Cast Bones season 12.
 • HP laptop start steeds opnieuw op.
 • Bladmuziek orgel Psalmen.
 • Rogiers Mercedes.
 • Wie staat er ingeschreven op mijn adres Rotterdam.
 • Sanquin onderzoek.
 • USB stick 128GB SanDisk.