Home

Liantis arbeidsongeval

Liantis on eBay - Fantastic Prices On Liantis

 1. Van elk arbeidsongeval met letsel bezorg je binnen de acht kalenderdagen na het ongeval een aangifteformulier en een medisch attest aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Aangifte bij de arbeidsinspectie. telefonisch of per mail Liantis op de hoogte brengen
 2. ste vier kalenderdagen werkverle
 3. Arbeidsongevallenverzekering Een verzekering tegen arbeidsongevallen is wettelijk verplicht in België. Want ook al hecht je bedrijf veel belang aan preventie, een ongeval op de werkvloer of onderweg van en naar het werk valt nooit helemaal uit te sluiten. We leggen uit hoe Liantis je hierbij kan helpen
 4. Vanaf 27 januari 2019 gebeurt het ongeval van een telewerker, behoudens tegenbewijs, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als: het ongeval gebeurt op de plaats (en) die schriftelijk vermeld staan als de locatie om zijn werk te verrichten. Dat kan bijvoorbeeld in een telewerkovereenkomst of een ander document dat het telewerk toelaat
 5. EHBO in mijn organisatie Als werkgever moet je voorbereid zijn op ongevallen of op medewerkers die plots onwel worden. Op basis van de risicoanalyse stel je een intern noodplan op waarin de te volgen procedures voor eerste hulp vermeld staan

Arbeidsongevallen: wat moet je doen bij een - Liantis

Het kostenplaatje van een arbeidsongeval. Naast het menselijke leed, dat altijd maximaal vermeden moet worden, heeft een arbeidsongeval rechtstreekse en onrechtstreekse kosten. Liantis biedt je een uitdagende job in een professionele werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Bekijk onze vacature Voor een arbeidsongeval met ten minste 4 dagen arbeidsongeschiktheid stelt de preventieadviseur een ongevallensteekkaart op. Voor bedrijven van groep C met een interne dienst zonder preventieadviseur met opleiding niveau I of II en bedrijven van groep D, liantis. 24.04.2019. Op de blog:.

Dodelijk arbeidsongeval melden. Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ernstig arbeidsongeval melden. Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk)

De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk. De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract (bv. in beschutte werkplaatsen), studenten tijdens een opleidingsstage enz Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval betaalt u de eerste dertig dagen zélf het loon van uw werknemer. Vivium betaalt u deze wettelijke forfaitaire vergoeding terug. Die bedraagt 90% van het gemiddelde dagloon (1/365 van het jaarloon, begrensd tot 45.711,80 euro)

Als zelfstandige kijkt u tegen nieuwe verplichtingen aan. Wanneer u personeel aanwerft, komt daar nog extra verantwoordelijkheid bij. Eén ervan is uw mensen beschermen tegen de gevolgen van een arbeidsongeval. Dat is trouwens wettelijk verplicht. Welke arbeidsongevalle Het moet een arbeidsongeval zijn dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet. Hier bestaat een duidelijk onderscheid met de arbeidsongevallen bedoeld in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die naast de ongevallen op de arbeidsplaats zelf, ook met arbeidsongevallen gelijkgestelde ongevallen bedoelt, bijvoorbeeld, de ongevallen op de weg naar en van het werk In geval van een ernstig arbeidsongeval kan u beroep doen op onze dienst 'Sociale bijstand'. Zij zorgt voor: De sociale bijstand aan slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. De sociale bijstand aan de familie van overleden slachtoffers. De persoonlijke begeleiding van slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen bij hun professionele re.

Wat moet ik doen bij een arbeidsongeval? Liantis

De vergoedingen en terugbetalingen voor werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad (of voor hun rechthebbenden) zijn zeer divers. Het gaat om De meest voorkomende ongelukken zijn breuken (62%), brandwonden (13%) en vleeswonden (5,1%). De meest getroffen lichaamsdelen zijn vingers (25,4%), voeten en enkels (13,5%), en handen en polsen (12,4%).. Volgens Liantis is het acute gebrek aan een degelijke begeleiding van nieuwe werkkrachten de grootste boosdoener. Er is vooral weinig aandacht voor veiligheid bij het onthaalmoment van. Als de verzekeringsonderneming uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan uw arbeidsongeval, hebt u recht op de vergoeding van die blijvende arbeidsongeschiktheid. U ontvangt een jaarlijkse vergoeding tijdens de herzieningstermijn en een lijf rente na afloop van die herzieningstermijn

Arbeidsongeval of beroepsziekte met volledige tijdelijke ongeschiktheid. Ongeschiktheid van min. 66%. Volledige periode. Arbeidsongeval of beroepsziekte met gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid. Na volledige tijdelijke ongeschiktheid. Eerste 12 maanden. Ziekte of ongeval Eerste 12 maande Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. Werkgevers moeten een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, oefent controle uit op de erkende verzekeringsmaatschappijen. De verzekering tegen ongevallen is een van de zeven takken van de. We hebben in Nederland veel aandacht voor veilig werken. Maar nog altijd gebeuren er ieder jaar ongeveer 220.000 ongevallen. Daarvan zijn er 2.300 ongevallen ernstig. En 60 mensen overlijden. Maar wat is eigenlijk een arbeidsongeval? En over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen Een ernstig arbeidsongeval is een arbeidsongeval dat aan bepaalde voorwaarden uit de Codex 'Welzijn op het Werk' voldoet. Ofwel gaat het om een dodelijk arbeidsongeval. Ofwel moet h et ongeval te wijten zijn aan een 'afwijkende gebeurtenis' die vermeld is in Codex bijlage I.6-1 en/of aan een 'betrokken voorwerp' dat vermeld is in Codex bijlage I.6-2

Arbeidsongevallenverzekering Liantis

Risico's identificeren: Na een doorlichting van uw bedrijf en de werking van uw interne preventiedienst, ontvangt u een verslag met de prioriteiten, praktische tips en adviezen om ongevallen te voorkomen.; Risico's beperken en beheren: De preventieadviseur van KBC kijkt samen met u en eventueel uw preventiedienst welke maatregelen u het best in uw preventieplan opneemt Als een telewerker - thuis - in zijn vinger snijdt of van de trap valt, dan is dat wel degelijk een arbeidsongeval. Hij is dus gedekt door de verzekering van het werk. Dat is sinds januari 2019 wettelijk zo bepaald. Zelfs ongevallen op de arbeidsweg kunnen 'thuis' voorkomen Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk. Je werkgever verzekert je tegen dergelijke ongevallen bij een arbeidsongevallen-verzekeraar, die je schade - zoals medische kosten en loonverlies - zal vergoeden Verzekering Arbeidsongevallen 4185459 - 06.2011 5. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING HOOFDSTUK I -DOEL EN OMVANG VAN DE DEKKING Artikel 1 - DOEL VAN DE DEKKING Wij verzekeren de vergoedingen van de ongevallen, overkomen aan alle begunstigden en voor all Hoe zit het met de betaling van een feestdag? Als er normaal zou gewerkt worden op de dag die samenvalt met de feestdag of de vervangingsdag, is de werkgever steeds verplicht het normale loon te betalen, behalve als de werknemer ongerechtvaardigd afwezig is op de gewone werkdag voor of na de feestdag

PV Bouwunie, een onafhankelijke dienst binnen Bouwunie en Liantis, betaalt dit door het bouwbedrijf (<20 werknemers) betaalde gewaarborgd loon terug. Deze dienstverlening, die ook de controle op de arbeidsongeschiktheid kan omvatten, is gratis maar hiervoor moet u zich wel aansluiten bij de patronale vereveningsdienst Krijgt u een vergoeding, rente of bijslag uitbetaald door Fedris als gevolg van een arbeidsongeval? Afhankelijk van uw situatie wordt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betaald.Hieronder vindt u de data waarop Fedris de betalingen uitvoert. Hou er rekening mee dat het minstens 2 werkdagen duurt voordat het geld op uw rekening staat Dodelijk arbeidsongeval. Bij een dodelijk arbeidsongeval voorziet de arbeidsongevallenverzekering in twee vergoedingen: Kosten voor overbrenging en begrafenis: P&V Verzekeringen vergoedt de overbrenging van de overledene naar de plaats waar de familie hem wenst te begraven, zelfs in het buitenland. P&V regelt ook de administratieve formaliteiten Als uw werknemer minstens 4 weken afwezig was door ziekte, aandoening, arbeidsongeval, privéongeval of bevalling moet hij of zij op de dag van de werkhervatting of binnen tien werkdagen een werkhervattingsonderzoek ondergaan. Dit geldt enkel voor werknemers die onderworpen zijn aan het periodiek gezondheidstoezicht

Telewerkers beter verzekerd bij arbeidsongevallen Liantis

Check Out Liantis On eBay. Find It On eBay. Great Prices On Liantis. Find It On eBay Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal ernstige arbeidsongevallen met nieuwkomers op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis die vorig jaar 664 ernstige arbeidsongevallen onderzocht. Sinds 2014 steeg het aantal arbeidsongevallen bij medewerkers [ In geval van een ernstig arbeidsongeval kan men bovendien gebruik maken van deze informatie voor het invullen van het omstandig verslag dat moet worden overhandigd aan de ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk. liantis. 24.04.2019. Op de blog:. Nieuwe werknemers hebben meer kans op een zwaar arbeidsongeval. Op de werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk maakte Liantis Preventie en Welzijn (het vroegere Provikmo) de cijfers bekend over zware arbeidsongevallen Liantis biedt je een uitdagende job in een professionele werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Bekijk onze vacature

Gewaarborgd loon. Als een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, andere dan beroepsziekte of arbeidsongeval, heeft hij voor een bepaalde periode recht op het behoud van loon ten laste van zijn werkgever Wat te doen bij een ernstig arbeidsongeval? Na elk ernstig arbeidsongeval draagt de werkgever van het slachtoffer er zorg voor dat het ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst onderzocht wordt en bezorgt hij binnen de 10 kalenderdagen volgend op het ongeval een omstandig verslag aan de regionale Dienst Toezicht Welzijn op het Werk mypension.b ACV-folder Alles over ziekte (pdf) ; ACV-brochure Terug in het zadel (pdf) voor wie na langdurige ziekte terug aan de slag gaat ; Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.Bestel de Wegwijzer.; Militant? Meld je aan op de militantenwebsite en consulteer de Wegwijzer Sociale Wetgeving

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Liantis

VARIO Software is specifiek ontwikkeld door Incerta om bedrijven te ondersteunen bij hun veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- of milieubeleid Grote ondernemingen (> 50 werknemers) hebben vaak andere verzekeringsbehoeften. Bij AXA hebben we alle knowhow, expertise en capaciteit in huis om een totaaloplossing te kunnen voorstellen op maat van uw onderneming, voor de verzekering van Bij 40 % van alle ernstige arbeidsongevallen zijn medewerkers betrokken die minder dan een jaar in dienst zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis, die vorig jaar 661 ernstige arbeidsongevallen heeft onderzocht. Dat percentage is nooit zo hoog geweest als de laatste vijf jaar Nieuwe premies in 2021. De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren. Er komt een 'Corona globalisatiemechanisme' (ook aangekondigd als globalisatiepremie) voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van. Vraag een attest aan voor een arbeidsongeval. Mijn inkomensgarantie. Bereken het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering. Mijn Selor. Raadpleeg de jobaanbiedingen van de federale overheid en solliciteer online. Mijn dienstencheques. Bestel uw dienstencheques online

Wanneer iemand als loontrekkende (bediende of ambtenaar) ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan hoeft hij/zij zich minder zorgen te maken dan een zelfstandige, omdat hij/zij beter beschermd is In geval van vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever de werknemer voortaan inlichten over zijn verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Voorkom arbeidsongevallen dankzij een goede - Liantis

Arbeidsongeval Voorkomen van arbeidsongevallen is uiteraard altijd de beste optie, dat spreekt voor zich. Maar, als er zich dan toch één voordoet, is het essentieel om goed ingelicht te zijn Momenteel werk ik voltijds voor één werkgever, maar ik zou liever twee deeltijdse jobs combineren. Heeft dit fiscale gevolgen? Kristiaan Andries van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx geeft uitleg over wat de gevolgen zijn als je 2 jobs combineert

Arbeidsongevallen Beswi

Een arbeidsongeval is een ongeval dat gebeurt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en ook daaraan te wijten is. Ongelijkheid. Voor een telewerker die een arbeidsongeval had, was het vroeger niet altijd eenvoudig om te bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van het werk Re-integratie arbeidsongeval. progressieve tewerkstelling: goedkeuring raadsgeneesheer en werkgever. activiteit moet verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van de betrokkene. raadsgeneesheer bezorgt de arbeidsgeneesheer een gemotiveerd verslag. AG: advies binnen de 7 werkdagen. werknemer: behoudt volledig loon (niet begrensd) 70 3 Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht. Sinds de opstart in de lente van 2016 is onze site al flink gegroeid. Meer dan 2.000 zaken doen meermaals beroep op onze diensten. Dankzij een netwerk van meer dan 50.000 flexijobbers slagen we erin om 86% van onze vacatures binnen de week in te vullen Vorig jaar onderzocht Liantis 661 ernstige arbeidsongevallen. Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven en organisaties immers verplicht om dat extern te laten onderzoeken, om hetzelfde in de toekomst te vermijden (tenzij ze zelf een voldoende opgeleide preventieadviseur in dienst hebben)

Arbeidsongeval melden Melden Inspectie SZ

Medisch attest van eerste vaststelling Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - KB van 28 december 1971 te vermelden wanneer de aangifte via he Tijdens een periode van werkverwijdering Tijdens de periode waarin u van uw loontrekkend hoofdberoep bent verwijderd, kunt u het zelfstandig bijberoep dat u al beoefende vóór de werkverwijdering, blijven voortzetten. U moet dan wel voldoen aan volgende voorwaarden: U moet vóór de voortzetting van uw zelfstandig bijberoep de schriftelijke toestemming van de adviserend geneesheer van uw. Bepaalde afwezigheden worden echter met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld, zoals de afwezigheid wegens jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, bevallingsrust, geboorteverlof en de eerste 60 afwezigheidsdagen omwille van ziekte of ongeval wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht Ben je op het ogenblik dat de arbeidsongeschikt-heid aanvangt verbonden door een arbeidsover-eenkomst met een werkgever uit de bouwsector en heb je recht op de door de wet voorziene vergoe-dingen, dan kan je aanspraak maken op deze tege - moetkoming Wettelijke vakantiedagen moeten in principe opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe. Toch gebeurt het dat een werknemer niet alle vakantiedagen opgenomen heeft. Wat de werkgever moet doen met deze niet-opgenomen vakantiedagen verschilt naargelang de situatie

Video: Arbeidsongevallen - Federale Overheidsdienst

De arbeidsongevallenverzekering Wikifi

Tijdelijke werkloosheid. Onder tijdelijke werkloze verstaan we een werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is.Met de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid kunt u als werkgever: een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid van één of meerdere werknemers doen, e Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Een kostenvergoeding wordt enkel vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen als tegelijkertijd de volgende drie voorwaarden vervuld zijn View Ellen Derveaux's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Ellen has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Ellen's connections and jobs at similar companies Iedereen heeft recht op slimme preventie. Daarom stemt Groep IDEWE zijn oplossingen precies af op uw noden; ongeacht uw preventiebudget. Zo oogst u een hoge return on prevention. We gaan voor u verder dan het strikt wettelijke. En kijken vooral naar wat zinvol is en waarde toevoegt. We gaan samen met u voor gezonde werknemers die veilig aan de slag gaan in een optimale werkomgeving Door de uitbreiding van het coronavirus moedigt de overheid thuiswerk, waar mogelijk, aan. Eén goede raad: maak hierover duidelijke afspraken met uw werkge..

Wat gebeurt er met deze dagen als hij langdurig arbeidsongeschikt (wegens ziekte of arbeidsongeval) zou worden? Het is 29 april en een werknemer heeft voor de komende weken de volgende afwezigheden doorgegeven: donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei inhaalrust voor overuren, vrijdag 10 mei een adv-dag en de laatste week van mei een week vakantie Arbeidsongeval = signaal Onderzoek oorzaken Preventiemaatregelen. Externe dienst bevoegd voor onderzoek van arbeidsongevallen. In C- en D ondernemingen. Liantis, preventie en welzijn ir. Jos Schockaert T. 050 47 47 47 risicobeheersing@liantis.be Dirk Martensstraat 26/1 -8200 Brugge . 9 Liantis en TLV bespreken in deze gezamenlijke infosessie de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in onze sector. UITGESTELD - Infosessie Arbeidsongeval: wat kan je doen? | Transport en Logistiek Vlaandere Liantis. Une question? Cette formation sur mesure? Samenvatting. Bij een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen in het bedrijf eerste hulp kunnen verlenen in afwachting van de hulpdiensten. Doelgroep Alle arbeiders PC 118 en bedienden PC 220 die zich engageren als hulpverlener in hun onderneming

Arbeidsongevallen - VIVIUM

View Ellen Derveaux's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Ellen has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Ellen's. een arbeidsongeval) Minder dagen per week werken Meer/ andere pauzes of rusttijden nemen Gelijk aantal uren maar over andere dagen/ tijden verdeeld Werknemer kan vroeger/ later starten. 2. TAKEN AANPASSEN Wat? Hoe? Minder taken Taken met veel belasting (bijvoorbeeld deadlines, zware fysieke taken, etc.) weglaten Nieuwe take

Arbeidsongeval: verzekeringen & prijs Partena Professiona

Aan het einde van de periode van de arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en binnen dezelfde loonschaal (eventueel aangepast met indexverhogingen en verhogingen binnen het paritair comité) tewerk te stellen als deze die vóór de arbeidsongeschiktheid golden Een paar weken geleden heb ik met een stom ongeluk mijn arm gebroken. Die ligt nu in de gips en ik heb een ziektebriefje van de huisdokter zodat ik enkele weken thuis kan blijven De socialezekerheidswetgeving stelt 'leerlingen' gelijk met gewone werknemers en beperkt hun onderwerping tot en met 31 december van het jaar dat ze 18 jaar worden tot een aantal regelingen van de sociale zekerheid. Vanaf 1 juli 2015 wordt het begrip 'leerling' onderworpen aan de sociale zekerheid nauwkeuriger omschreven.Onder leerling wordt verstaan, elke persoon die in het kader van een. 2. Aangifte Arbeidsongeval • Breng onmiddellijk de directe verantwoordelijke op de hoogte. • Vul de arbeidsongevallenverklaring in. • Zorg voor een bloedname binnen 24 uur via de spoedgevallendienst van een ziekenhuis. • Neem contact op met de arbeidsgeneeskundige dienst van Mensura binnen 24 uur voor verdere opvolging. 3

 • Jordan schoenen.
 • Typische Belgische namen.
 • Sint Christoffel bier.
 • Io callisto ganymede europa.
 • Leestrainer groep 4.
 • WhatsApp bellen gaat niet over.
 • Bakbenodigdheden Den Bosch.
 • Bandenmaat kenteken.
 • Wolven in Duitsland 2020.
 • Steven universe steven universe.
 • Fantastic Mr Fox samenvatting boek.
 • Magic Mike IMDb.
 • Bonhoeffer agenda.
 • Silhouette Studio Business Edition Crack.
 • NS wandeling Dieren.
 • Westerbergen plattegrond.
 • Wat is een lies.
 • Classical ballet wikipedia.
 • Hoofdletter e met puntjes.
 • Aambeien tijdens bevalling.
 • Buffetkast hout.
 • Liantis arbeidsongeval.
 • Kuranda bed kopen.
 • Fort van Walem parking.
 • Hot rods drumsticks.
 • De Pas Elst.
 • How to get sponsored skateboarding.
 • All Country Line Dance.
 • Blauwe Boekje online.
 • Koemelkallergie volwassenen vermoeidheid.
 • Energiebehoefte berekenen.
 • Hotel Berghoeve Epen.
 • Parkinson dementie medicatie.
 • Ambassade Thailand Den Haag.
 • Mountainbike kind 26 inch.
 • Kan video niet afspelen WhatsApp iPhone.
 • Warmtewisselaar koeling.
 • Septische artritis heup kind.
 • UF isolatie verwijderen.
 • Vintage Markt Rotterdam.
 • Drakendans China.