Home

Karveelschip

Karveelschip. In de vijftiende eeuw bevonden zich scheepswerven in Vlissingen, Zierikzee en Reimerswaal. Zierikzee had hierbij een bijzondere positie. Vanwege hechte contacten met de Duitse Hanze beschikt het over speciale handelsrechten. Profij In Zierikzee werd het eerste karveelschip in het jaar 1459 van stapel gelopen. In het jaar 1460 werden in Hoorn voor de kustvaart twee karveelgebouwde schepen de boeier en de smak van stapel gelopen. De zeeschepen karveel en hulk, beide met gladboordige schepen, zijn de 16e eeuw langzamerhand vervangen door het fluitschip en het spiegelschip

Men besloot om het karveelschip van Willem Jansz. uit Hoorn uit te rusten, die zelf de tocht zou meemaken. Het bevel voerde kapitein Michiel van Hagenoult, en diens luitenant was Reyer Willemsz. In Medemblik zelf was vrijwel niets voor de uitrusting aanwezig, zodat op 13 Mei de kapitein naar Hoorn reisde om volk aan te werven en werkelijk met drie man terugkwam Een karveelschip dat met kannonnen werd uitgerust was prima in staat zichzelf te verdedigen tegen vijandelijke schepen. Een extern leger kon dus voortaan thuisblijven. Behalve dit soort technologische vernieuwingen, raakte het gebruik van moderne navigatie-instrumenten in zwang

Uit de kogge de hulk met daarna het twee- tot driemast gladboordige karveelschip. Daarnaast in het zuiden de grotere carace (kraak), die in het noorden uiteindelijk doorgroeide naar rondschepen als pinas, pinasfregat en galjoen, waaruit weer het zwaar bewapende linieschip is ontstaan De kraak was een gladboordige driemaster met een voor- en achterkasteel en wordt gezien als grotere versie van het karveelschip. De kraak kon een achterkasteel hebben van wel twee of drie verdiepingen en een voorkasteel dat ver over de voorsteven schraagde Scheepstypen >> steilstevens de Steilsteven : steilstevens in de chartervloot Terwijl de tjalken, botters en aken bolkoppen zijn, en terwijl de klippers een uitstekende, overhangende kop hebben, hebben de steilstevens een steven die ongeveer rechtop in het water staat. Kraak : de naam is waarschijnlijk afgeleid van de Portugese carrack of caracca De volgende dag, 29 Juli 1568, begon men dadelijk in Grootebroek een veel groter schip uit te rusten, Het Vliegende Hardt, groot 50 last, een karveelschip en gehuurd van Pieter Doesz., een schipper uit Venhuizen. De kapitein weer Gerrit Meynertsz., stuurman Claes Pauwelsz. en schipper Oude Roelof, er waren in het geheel 59 man aan boord Kraak [binnenvaart] - De benaming kraak wordt gebruikt voor twee soorten binnenvaartschepen uit de Nederlanden: een houten type vanaf de 17ee eeuw en een ijzeren 19e-eeuws type. De twee typen hebben weinig verwantschap met elkaar, en nog minder met de zeevarende kraak uit de 15e en 16e eeuw of de Molukse geroeide kraak, de kora-k..

Concurrentie en Compagnie - Zeeuwse Anker

Weeskamer Rotterdam 1304 587/16 7-2-1600 Dirck Thomasz. schipper v.h. karveelschip De Eenhoorn (ov) Inge Claesdr. (vgdn.: Pieter en Maerten Claes Rochusz.nen, schippers en Thomas Adriaensz. timmerman) Kinderen: Thomas (ov op de reis naar O.I. op het schip van Capt. Frans Wittert en schipper Pieter Claes Rochusz.), Rochus, geb. ca. 1582 (afrek. 30-4-1608), Meynsgen (X Jan Bouwensz., afrek. 1311. Ontmoetingen met religieuze stromingen vormden deels de mentaliteit. Schrijnend, de inquisitie vermoordt Ricxt Heine in 1556, tegelijkertijd voltooit haar man een 'karveelschip'. De Republiek en Vriesland kenden hun gouvernementele ontwikkelingen Philip Philipsz (de Oude) Vermaet was born in the year 1567 in Rhoon, son of Philip Cornelisz Vermaet and Helena Gerritsdr van Roon. He was married before 1591 to Maartgen Dircksdr Koedieff, they had 7 children. He died after 1648. This information is part of by on Genealogy Online

Scheepstypen in de Middeleeuwen - ZuiderZeeHoorn

In Medemblik in 1568 (De Speelwagen 1947, No

Philip Philipsz (de Oude) Vermaat is geboren in het jaar 1567 in Rhoon, zoon van Philip Cornelisz Vermaet en Helena Gerrits van Roon. Hij is getrouwd voor 1591 in Spijkenisse met Maartgen Dircksdr Koedieff, ze kregen 1 kind. Hij is overleden na 1648 in Spijkenisse. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online De bemanning bestaande uit vijf tot zes man had een verblijfje in het vooronder en bovendien een `durk' of roef op het achterdek. In het bestek wordt gesproken van karveelschip, doch toen het in de vaart kwam, werd het als boeier aangeduid. Opvallend is wel, dat de lengtebreedte verhouding vrijwel precies 3 : 1 is, terwijl wijdte : holte = 2 : 1 Als onderpand geldt het van rentheffer gekochte karveelschip met zeil en treil en de helft van een bijlbrief op het schip van Jurjen Kreupe uit Hasselt groot ƒ2300. Opm: met zeil en treil - met het gehele scheepswant, met al wat ertoe behoort. bijlbrief - koopbrief van een schip, waarin de verkoper zich voor de koopprijs van het schip laat. Reijner geleverd karveelschip met al het toebehoren. Hans stelt al zijn roerende enonroerende goederen alsonderpand en Reijner verklaart dat in geen enkele haven iemand op dit schip aanspraak kan maken vanwege geld dat men meent van hem tegoed te hebben 15. Karveelschepen werden oorspronkelijk gebouwd in Spanje en Portuga

Jacobi f 56 en Kerstmis nog f 56. Hij verzekert dit op een karveelschip, groot 20 lasten genaamd de Swarten Hont.. aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht: 1598: 228 129r SJOERDS, JELTJE: Jel Syoerds : aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht: 1598: 228 129r , N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht: 159 onroerend goed Karveelschip comparanten Hermensz, Jacob Schuldenaar Franckensz, Gheert Schuldenaar Claesz, Jacob Schuldeiser samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Claesz een bedrag van ƒ300 ph.g. en ƒ16 ph.g. Hollandse valuta afkomstig van een karveelschip Weeskamer Rotterdam 1304 587/16 7-2-1600 Dirck Thomasz. schipper v.h. karveelschip De Eenhoorn (ov) Inge Claesdr. (voogden: Pieter en Maerten Claes Rochusz.nen , schippers en Thomas Adriaensz. timmerman) Kinderen: Thomas (overleden op de reis naar O.I. op het schip van Capt. Frans Wittert en schipper Pieter Claes Rochusz.), Rochus, geb. ca. 1582 (afrek. 30-4-1608), Meynsgen (X Jan Bouwensz. Biografie van Kenau Simonsdochter Hasselaer; hoofdstuk 1 en 4 uit Els Kloek, Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588). Uitgegeven in de reeks Verloren verleden van Uitgeverij Verloren, Hilversu

 1. karveelschip. 1642.j a n .8. fol. i i vso ;' gl die roelof corneliss de koopsom van een dirck wouters'en jan henricks schalckerjsorgen voor het erfh.van zal. jan henricks schalcker~ des beloven jan en ~errit schalckers zoons en mede erfg.van oe voors. overledene de sorgen schadeloos te houden
 2. Karveelschip B71 heeft globaal de dimen­sies van het wijdschip dat Nicolaes Witsen in zijn Aeloude en Heden-daegshe Scheeps-Bouw en Bestier afbeeldt, Witsen: 70 voet x 20 voet; B 71: 63 voet x 19 voet
 3. Genoemd 24.11.1600 ivm verkoop van een karveelschip groot 28 lasten, zo het van stapel gelopen is, aan Wolphert Lubbertsz, schipper en burger te Schiedam, door Garbrant Claesz, scheepstimmerman te Haarlem, voor de somme van Fl 850 Vlaams. ** Karveel # ORA Schiedam (Gifteboek; ivn 332 nr 93 fol 45v), KBG. Garrelt Harms Kraanenborg (1698*-1758*
 4. g van schepen, waarvan Velius gewach maakt in zijne Beschrijving van Hoorn als volgt: In het jaar 1460 werden hier te Hoorn de eerste Karvielschepen gemaakt, daar men te voren niet hadde als Hulken, Razeilen en Krajers en die altemaal gewrocht crapschuitsgewijze met de planken op malcander
 5. g van schepen, waarvan Velius gewach maakt in zijne Beschrijving van Hoorn als volgt: In het jaar 1460 werden hier te Hoorn de eerste Karvielschepen gemaakt, daar men te voren niet hadde als Hulken, Razeilen en Krajers en die altemaal gewrocht crapschuitswijze met de planken op malcander
 6. Theunisz. alias Dijenaer, schipper en burger van Dordrecht, een karveelschip, dat ligt in de haven voor de Heer Heymansuysstraat. Koper is schuldig een somma van 1100 gl., te betalen in jaarlijkse termijnen van 150 gl. Borgen: Claes Sijmonsz. Vaer schipper en Mathijs Jansz. huurvaarder, burgers van Dordrecht. (ORA Dordrecht inv. 11, f. 41

In 1644 verkocht hij voor een bedrag van 740 gulden een karveelschip aan de schipper Rutger Jans. Twee jaar later werd hij benoemd tot curator over Mathijs Mels, een onmondig soldaat op zijn schip. Daarbij werd een legaat dat Mathijs was toegekend door wijlen Geertruijd van Maren bij wie hij had gediend,. Het tweede, een karveelschip, geraakte ongelukkig aan den grond, en de bemanning geen kans ziende de schepen te herkrijgen, verliet deze. Intusschen waren tweehonderd soldaten buiten de Leidsche Waterpoort getrokken, om den vijand in den Hout aan te vallen een karveelschip - was. 25 Hier wordt kapitalisme gedefinieerd als landbouw die veel . gebruik maakt van al dan niet betaalde arbeid van buiten de huishouding (inclusief Woorden die overeenkomen met 'schip' zijn: Levantijn, aak, aakschip, aakschuit, aalpoon, aanvoerschip, aardschuit, aars, achterboot, achtriemssloep, admiraalschip. 109 Akte waarbij Meynert Armensz van Enkhuizen verklaart door de burgemeesters van Enkhuizen te zijn voldaan voor de koop van een karveelschip met toebehoren. Opgemaakt 4 maart 1590 110 Akte waarbij de stad Haarlem toestemming geeft aan de binnenschippers van Enkhuizen tot vrije handel en vervoer binnen Haarlem, zoals de Haarlemse schippers dit recht in Enkhuizen genieten

The Project Gutenberg EBook of Het beleg en de verdediging van Haarlem, in 1572-1573 (deel 2 van 3), by J. van de Capelle This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever Enkelvoudigebeschrijving: 4860-158 Rentebrief, ten overstaan van schout en schepenen, van Pieter Heek en Clasina Uiterwijk, voor Evert Stuivenberg, schipper in het Veer te Amersfoort, groot 800 gulden tegen een rente van 3,5 %. Als onderpand wordt gesteld hun huis, erve en grond Woorden die overeenkomen met 'vaartuigen' zijn: aak, aakschip, aakschuit, aalpoon, aanvoerschip, aardschuit, aars, achterboot, achtriemssloep, admiraalschip.

Udtaleguide: Lær hvordan man udtaler karveelschip på hollandsk med indfødt udtale. Oversættelse og udtale af karveelschip andredenhaan » - - stamboom van de familieden Haan. Tiende penning Dordrecht 1553 (Rijksarchief in Zuid-Holland, Staten van Holland 1445-1572, inv. 593A), getranscribeerd en van aantekeningen voorzien door André den Haan en Koos van der Vaart +Het leven van den heere Michiel de Ruiter, Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Vierde boek. + Ter geleegenheit dat de Heeren Staaten der vereenigde Nederlanden den Portugeezen den oorlog lieten aankundigen, werdt in den jaare mdclviii beslooten, een oorlogsvloot toe te rusten, en den Viceadmiraal de Ruiter met tweeëntwintig scheepen van oorlog, en twee. NADERE TOEGANG 106. Cornelis Lenertsz. stierman heeft verklaard dat hij in zee genomen heeft voor de 1° reis 4 mud wit. zout het voorgaande jaar opgeleverd en van Pieter Pietersz. 4 mud klein zout, de 2° reis van Piete

Hướng dẫn cách phát âm: Học cách phát âm karveelschip trong Tiếng Hà Lan bằng giọng phát âm bản xứ. karveelschip dịch tiếng Anh Справочник за произношения: Научете се да произнасяте karveelschip на холандски като носител на езика. karveelschip превод и аудио-произношени Довідник з вимови: Дізнайтеся, як вимовляється слово karveelschip (Нідерландська) носієм мови. Англійський переклад слова karveelschip

Historie, oude schepen onder zeil en op de motor - Vaartip

Vodič kroz izgovor: Naučite kako se izgovara karveelschip na Nizozemski uz izvorni izgovor karveelschip prijevod i snimljeni izgovo Adriaen de Lange te Vlissingen; olie in karveelschip buiten Arnemuiden aankomende Herman Rodenburch. 11-02-1581 Antheunis Jans en huisvrouw contra baillui (getr. wed Jaep Gerrits tonnegaerder) Aert Minnen en Sijmon Cos contra Willem in de Zwaen. Dirrick Jans x Neele Jaspers contra Maijken Lachers. Adriaen Cornelis de jonge contra Laureijs Jans. In 1783 koopt hij een karveelschip met het recht van veer van Marten Wolters. Het schip wordt gekocht met een hypotheek. Om het veer uit te mogen oefenen wordt hij ook burger van Zwolle. De beurtschippers van Zwolle voeren in toerbeurt op Amsterdam. In Amsterdam lagen de schepen aan de Dam An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Sprievodca výslovnosťou: Spoznajte výslovnosť karveelschip v Holandčina od rodený hovoriaci. Preklad a nahrávka karveelschip

202096 Johannes WORST (Hans WORST), schipper;eigenaar van karveelschip op Frankrijk en de Oostzee;lid van de kleine meente in 1552; en de grote meente in 1559;lid van de schepenmemorie, geboren ca 1510, overleden 00-00-1580 Aanvullingen en verbeteringen gaarne naar aswa37@hetnet.nl Generatie XI. 1056 Jacob Dirksz Huijgens.. Hij trouwde met. 1057 Aaltje Evers, geboren op 5 maart 1620.. Kind uit dit huwelijk: I. Dirk Jacobsz van Smirnen ook wel Huijgens (zie 528).. 1060 Jacob Jansz Visser

Toch lijkt dit geweld lokaler en beperkter van aard te zijn geweest dan tijdens de Gelderse oorlog. 24 Kuiken geeft in Het Bildt is geen eiland, 3, een mooi voorbeeld van een Bildtboer die via zijn zwager, een schipper, vóór 1558 ook partenreder - eigenaar van een deel van een karveelschip - was. 25 Hier wordt kapitalisme gedefinieerd als landbouw die veel gebruik maakt van al dan niet. Panduan pengucapan: Pelajari cara mengucapkan karveelschip dalam Bahasa Belanda dari penutur aslinya. Terjemahan karveelschip ke dalam bahasa Inggri

Oude Binnenvaartschepe

Naar beginpagina Kwartierstaat HINRICHS - VAN DER SLUIS >index Generatie I ()1a Aaltje HINRICHS, geb. Heiloo 4 jan. 1844, overl. ald. 31 juli 1882, tr. Heiloo 5 mei 1867 Jan Willem van de POLL, geb. Alkmaar 3 nov. 1838, timmermansknecht (bij huwelijk), timmerman, overl Vodič izgovora: Naučite kako izgovoriti karveelschip za holandski sa izvornim izgovorom. karveelschip prevod i izgovor Әйтелешләр белешмәсе: karveelschip сүзенең ничек укылуын (Нидерланд) телдә сөйләшүче язмасын тыңлап белегез. Сүзнең инглиз теленә тәрҗемәсе karveelschip 1 1 RAK 96 FOLIO: 1 DATUM: comparanten Sipkes, Adrian Volmachtgever Wolfsen, Helmichius Gevolmachtigde IUDr Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmichius Wolfsen om namens hem zijn zaken waar te nemen in deze stad of in de provincie, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 2 RAK 96 FOLIO: 1 DATUM: comparanten Bruins, Arentien Comparante Breda, R. van.

De steilsteven : alle steilstevens van de bruine vloot bij

In Grootebroek in 1568 (De Speelwagen 1948, No

Phillip Phillipsz van der Maet, schipper, won. in Spijkenisse, belooft te vrijen en te waren een karveelschip met toebehoren, dat hij op 27-12-1604 verkocht heeft aan Arien Allertsz, schipper, won. in Den Briel. Jan Cornelis Cluft, mede schipper, en Henrick Coenesz, won. in Spijkenisse, stellen zich borg onder verband van al hun goederen No category 84 - Kampen-Notariee Водич за изговор: сазнајте како да изговорите karveelschip (холандски) као матерњи говорник. Енглески превод речи karveelschip

Ahoskatze gida: Ikasi karveelschip Nederlanderan ahoskatzen natibu bezala. karveelschip en itzulpena gaztelera ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ: karveelschip ਦਾ ਡੱਚ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖੋ। karveelschip ਤਰਜਮਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਚਾਰ 't Karveel: thema- en eetcafé in een interieur van een karveelschip zoals op het logo van de John Martin's bieren Vlaamse Kaai 16 Bizzie Lizzie: kleine rook- en digestiefbar naast restaurant, enkel toegankelijk voor de restaurantbezoekers; 10 whisky's en 350 wijnen Vlaamse Kaai 4 V va pa, papa, pappa, vader, paps. va banque - roekeloos. vaag - algemeen, doezelig, flauw, flou, los, mistig, nevelachtig, nevelig, obscuur, onbepaald, onbestemd.

Kraak - 15 definities - Encycl

zeide Huygens, omstreeks de helft der zeventiende eeuw, Amsterdam sprekend invoerende: en inderdaad, in zijnen tijd en nog eene eeuw [] later was er wellicht geene stad in geheel Europa, meer dan zij geschikt, om bij den vreemdeling, die haar bezocht, een indruk te verwekken van verbazing en opgetogenheid. Stellen wij ons hem voor, uit zee komende en dus de stad van den IJkant naderende Hij verzekert dit op een karveelschip, groot 20 lasten genaamd de Swarten Hont. Nr. 18 folio 7v. d.d Dieuwer Dircxdr. weduwe Jan Goosensz. geassisteerd met haar gekozen voogd de Goede Jan, heeft verkocht aan Heijndrick Jansz. van Delff een huis en erf beneden de heul van de Kethelpoort, belend ten O: Gerrit Lourisz. met huis en erf en ten W. brouwer in de Aecker alhier 910 gld wegens koop van een karveelschip, te betalen 50 gld mei 1620, 100 gld mei 1621 en verder alle jaren 100 gld. Waarborg het voorsz. schip. 175. 03-04-1620. Neeltgen Claesdr. weduwe Jan Domen, Claes Jansz. Doom en Jan Joostenz. gehuw Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1 A.J. van der Aa logo_ing__01 GEBRUIKT EXEMPLAAR scans Biografie Instituut Groningen ALGEMENE OPMERKINGEN Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Biographisch woordenboek der Nederlanden 1 Ik schrijf woordeboek, geen woordenboek, om redenen die ik elders heb ontwikkeld. 't Is geen boek van woorden maar een boek met woorden, of tot verklaring van woorden dienende.— Hooft, die 't woord het eerst gebezigd heeft, noemt het dan ook: Woordtboek.. Ik heb, schrijft hy van Justus Baak (183) mijn voornaamst Woordtboek oft Woordenaar hoe men op 't Duits.

JAN JANSZ DE WAERT / Rotterdamse geslachten Voorouder

193827 Jan WOLTINGE, geboren op 17-12-1918 te De Wijk, overleden op 20-12-1918 te De Wijk, 3 dagen oud, zoon van Hilbert WOLTINGE (zie 193806) en Roelina Wicherdina DEKKER (zie 193807). 193787 Jan Arents WOLTINGE, boerenknecht, geboren op 05-11-1832 te De Wijk, overleden op 19-02-1901 te De Wijk op 68-jarige leeftijd, zoon van Arend Jans WOLTINGE (zie 17649) en Jentien Davids RUMPH (zie 17650) Jan Wagenaar. GEBRUIKT EXEMPLAAR. exemplaar collectie INL, Leiden. ALGEMENE OPMERKINGEN. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weer onroerend goed karveelschip. comparanten Bos, Tomas Schuldenaar. Ridderinkhof, Nicolaas Schuldeiser. samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas Ridderinkhof wegens onbetaalde. kooppenningen een bedrag van ƒ450 tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stelt hij zijn juist gekochte karveelschip met zeil en treil en alle. 10 RAK 98 FOLIO: 3v DATUM: 12-08-1690. onderwerp Schuldbekentenis. onroerend goed. Huis, erf en where met een huurhuisje. Kampen, Venestraat, strekkend tot achterin de Hofstraat. comparanten Toor, Andries van Schuldenaar Echtpaar. Martens, Jannek 0 HEAD 1 SOUR RootsMagic 2 NAME RootsMagic 2 VERS 6.3.3.2 2 CORP RootsMagic, Inc. 3 ADDR PO Box 495 4 CONT Springville, UT 84663 4 CONT USA 3 PHON 1-800-ROOTSMAGIC 3 WWW www.RootsMagic.com 1 DEST RootsMagic 1 DATE 12 OCT 2014 1 FILE gedcom.ged 1 GEDC 2 VERS 5.5.1 2 FORM LINEAGE-LINKED 1 CHAR UTF-8 0 @I1@ INDI 1 NAME Lena /Benschop/ 2 GIVN Lena 2 SURN Benschop 2 SOUR @S1@ 1 SEX F 1 _UID.

Historisch boek IJlst door Jan Tabak - ijlst750

Philip Philipsz (de Oude) Vermaet (1567-> 1648) » De

 • Het bijgevoegde document.
 • Symptomen ontpillen of zwanger.
 • Hedera kwekerij Drenthe.
 • Tekst in boek cadeau.
 • Afbouwen duloxetine ervaringen.
 • IPod nano 5e generatie.
 • 8 persoons eettafel ovaal.
 • Crab box Amsterdam.
 • Electro Harmonix Pitch Fork.
 • ThaiFriendly login.
 • Tuinmachines klaas Meensel Kiezegem.
 • Winnie the Pooh Kerstfilm.
 • In N Out saus.
 • Hartslag baby geslacht.
 • Paranormale gaven ontwikkelen.
 • Tortellini Jamie Oliver.
 • Amsterdam Dance Event informatie.
 • Manege Hooidonk ponykamp.
 • Geiten schurft besmettelijk.
 • Denver frameo pff 1513 zwart.
 • Paranormale gaven ontwikkelen.
 • Fimo klei oven.
 • Schriften plastic kaft.
 • Mini urn.
 • Totalitaire overheid.
 • Hoelahoep volwassenen Decathlon.
 • Rode verf donkerder maken.
 • Klagend gesteun 6 letters.
 • Beste plastuit vrouwen.
 • Dead Island: Riptide Wiki.
 • Nour Tilburg.
 • Recht breien gezegde.
 • New Super Mario Bros 2 2DS 3DS.
 • Warframe helminth cyst drain.
 • Fk somatropine.
 • Fly over Tikibad verdronken.
 • Surfstrand Aalsmeer.
 • Decathlon handbagage.
 • Hoogste temperatuur 2019.
 • Van der Valk arrangementen last minute.
 • Zwembad verwarming solar.